Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Betaalt u als DGA belasting over leningen eigen BV?

Betaalt u als DGA belasting over leningen eigen BV?

Betaalt u als DGA belasting over leningen eigen BV?

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner beperkt onbelast lenen van uw eigen bv(’s). Dit wordt geregeld in het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’. Dit wetsvoorstel is op 20 december 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Het kabinet wil hiermee het uitstellen van belastingheffing door het lenen van geld van de eigen bv een halt toeroepen. Deze maatregel is al eerder aangekondigd, maar de grens is nu vastgesteld op € 700.000. Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Als u samen met uw partner meer dan € 700.000 leent van uw eigen vennootschap(pen), dan wordt vanaf 2023 het bedrag daarboven belast. Het wordt beschouwd als een fictieve dividenduitkering in Box 2 en belast met een belastingtarief van 26,9% (het geldende tarief voor 2023). Heeft uw vennootschap aan uw (klein)kinderen of aan uw (groot)ouders of die van uw partner geld uitgeleend, dan geldt de grens van € 700.000 voor een verbonden persoon en diens partner gezamenlijk. Het bedrag daarboven wordt bij u belast, tenzij die persoon zelf een belang van vijf procent of meer in de vennootschap heeft. De eventuele lening van de vennootschappen voor de financiering van een eigen woning van uzelf, uw (klein)kind of (groot)ouder hoeft u hier niet in mee te tellen.

Wat kunt u doen tot en met 2023?

Aflossen De maatregel treedt in werking per 2023 en wordt eind 2023 voor het eerst getoetst. Hierdoor hebt u tot dat moment de mogelijkheid eventuele bovenmatige leningen af te bouwen. Als u voldoende liquide middelen in privé hebt, kunt u de lening daarmee afbouwen, in ieder geval tot onder de grens van 700.000 euro.

Dividend uitkeren

Een andere mogelijkheid is om dividend uit te keren. Houd er dan rekening mee dat box 2 per 2024 een gesplitst tarief krijgt: de eerste schijf van 24,5% voor de eerste € 67.000 euro aan box 2-inkomsten per persoon en de tweede schijf van 31% over het meerdere. Voor 2023 geldt nog het huidige tarief van 26,9%.

Herfinancieren

U kunt de schuld ook (deels) herfinancieren, bijvoorbeeld bij een bank. Houd er dan rekening mee dat het kabinet dit jaar in de hersteloperatie box 3 gekozen heeft voor de forfaitaire spaarvariant, waardoor u niet de volledige schuld mag aftrekken, maar een forfaitair rentebedrag. Wilt u weten wat dit voor u zou betekenen? Informeer hiernaar bij uw HTB-adviseur.

Welke schulden vallen onder de maatregel?

De gezamenlijke schulden van een DGA en zijn of haar partner aan de eigen bv’s worden beschouwd als bovenmatige leningen, voor zover die in totaal bij alle bv’s meer bedragen dan € 700.000. Het maakt niet uit wie van deze twee de schulden is aangegaan en tot wiens individuele vermogen de schulden behoren.

Ook leningen vanuit de vennootschap van een DGA aan de (klein)kinderen en (groot)ouders van de DGA en zijn of haar partner vallen onder de maatregel. Voor ieder van die lening houders (tezamen met de partner) wordt apart beoordeeld of de schuld meer bedraagt dan € 700.000. Het meerdere wordt belast bij de DGA, en dus niet bij degene die heeft geleend. Alleen als de lener zelf meer dan vijf procent belang in de bv heeft, wordt het bovenmatige gedeelte van de schuld bij de lener zelf belast in box 2.

Uitzondering voor eigenwoningschulden

Eigenwoningschulden vallen niet onder de maatregel, maar voor eigenwoningschulden die zijn aangegaan ná 31 december 2022 moet een hypotheekrecht aan de eigen vennootschap zijn verstrekt om onder de uitzondering te vallen. Let op dat onder de ‘eigen woning’ wordt verstaan de woning die uw hoofdverblijf is, niet een eventuele tweede woning. Schulden die voor een tweede woning zijn aangegaan vallen wel onder de nieuwe maatregel.

Conclusie

Voor de DGA leidt excessief lenen dit jaar dus tot 26,9% extra belasting in box 2. U kunt deze heffing over het leendeel boven 700.000 euro wellicht voorkomen. Wij helpen u graag, om de belastingdruk te beperken. Hoe eerder u uw schuldposities beoordeelt en hierop actie onderneemt, hoe meer er mogelijk is om deze heffing te voorkomen.