Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Informatiebrief TEK (Tegemoetkoming Energiekosten)

Informatiebrief TEK (Tegemoetkoming Energiekosten)

Energie-intensieve mkb-ondernemingen kunnen tot 2 oktober 17:00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan vragen. De TEK biedt de energie-intensieve mkb’er een tijdelijke tegemoetkoming om in tijden van hoge energieprijzen het bedrijfsmodel toekomstbestendiger te maken. De aanvraag wordt gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ziet op de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt van het voorjaar hebben we veelal geadviseerd om te wachten met de aanvraag. We kunnen op dit moment geen zekerheid geven over de hoogte van de tegemoetkoming, aangezien de modelprijzen (waarmee gerekend wordt) pas in 2024 bekend gemaakt worden. Wilt u hier wel gebruik van maken, zal de aanvraag voor 2 oktober 17:00 uur ingediend moeten zijn, met het risico dat u het voorschot moet terugbetalen.

Stijging prijzen

De regeling is voortgekomen uit de steeds verder stijgende energie- en brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het kabinet heeft reeds regelingen ontwikkeld voor kleinverbruikersaansluitingen, zoals de tegemoetkoming van tweemaal € 190 voor huishoudens en het instellen van een prijsplafond. Het kabinet wil nu ook iets doen voor bedrijven die kampen met de sterk gestegen energiekosten.

Wanneer komt u in aanmerking

De TEK is speciaal voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat uw energiekosten minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. Ook verenigingen, stichtingen en andere instellingen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen mogen de TEK aanvragen.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

De onderneming voldoet aan de EU mkb-definitie. Dit is het geval bij een onderneming met maximaal 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen omzet en een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.

De onderneming is uiterlijk 31 december 2022 ingeschreven bij de KVK.

De onderneming is te kwalificeren als energie-intensief, minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

De onderneming heeft een zakelijk energiecontract op haar naam.

De onderneming heeft géén vast energiecontract waarin lagere tarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

De gehanteerde drempelrijs in de regeling betreft € 1,19 per kubieke meter gas (m³) en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit (kWh).

Bepaling subsidie

Wanneer u een aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten doet wordt eerst bepaald of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Direct na een positieve beslissing ontvangt u een voorschot van 35% van de voorlopige subsidie. De voorlopige subsidie is de maximale subsidie. De RVO krijgt een schatting van uw jaarenergieverbruik van de netbeheerder. Om te bepalen of de onderneming energie-intensief is vermenigvuldigt het RVO het verbruik met een gemiddelde prijs van energie in 2022, de modelprijs. U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie, waarbij het voorschot dus maximaal € 56.000 bedraagt. De tegemoetkoming wordt bepaald met maximumbedragen per m³ en kWh. U ontvangt uiteindelijk alleen een subsidie als de te bepalen modelprijs van 2023 hoger is dan de drempelprijs. Over de kosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Risico’s bij aanvraag

Direct na een positieve beslissing over het voldoen aan de criteria van de TEK ontvangt u een voorschot op de subsidie. U heeft echter uiteindelijk pas recht op de subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan de drempelprijs. Deze modelprijs wordt naar verwachting medio februari 2024 bekend gemaakt. In 2024 kan dus pas het vaststellingsproces van de definitieve subsidie plaatsvinden. De modelprijs is afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkeling van de energieprijzen in 2023. Op moment van schrijven van deze brief zijn de energieprijzen aan het dalen en het Centraal Planbureau verwacht dat deze trend zal doorzetten. Er bestaat daarom een kans dat de uiteindelijke modelprijs van 2023 lager is dan de prijs op het moment dat u het voorschot heeft ontvangen. Hierdoor zou het voorschot geheel of gedeeltelijk moeten worden terugbetaald. Hier dient u rekening mee te houden in uw liquiditeitsplanning.

De aanvraagperiode van de TEK loopt tot 2 oktober 2023.

Tijdspad

De aanvraagperiode start 21 maart 2023. Na de aanvraag neemt de RVO binnen 8 weken een besluit op de aanvraag, waarna u binnen 5 werkdagen het voorschot ontvangt. De aanvraagperiode sluit op 2 oktober 2023. Heeft u een voorschot gekregen, dan wordt in 2024 uw definitieve subsidie vastgesteld, dit kan pas nadat de modelprijs van 2023 is bepaald.

Aanvraag

Vanaf 21 maart kunt u op de website van het RVO de aanvraag indienen. Om in te loggen heeft u minimaal e-Herkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig. Als zzp’er of met een eenmanszaak kunt u inloggen met DigiD.

Bij de aanvraag heeft u nodig:

De gegevens van de aanvrager, zoals het KVK-nummer, adres en het rekeningnummer; Gegevens van de contactpersoon; EAN-nummers van uw gas- en elektriciteitsaansluiting (op te vragen bij uw leverancier); Uw omzet over 2022. Als u omzetbelasting betaalt doet u dit door uw kopieën van de aangiften uit 2022 te verzamelen. Is dit niet het geval dan stuurt u een afschrift van de boekhouding of ander bewijsstuk mee. Een verklaring dat de onderneming kwalificeert als mkb-onderneming. Deze is te vinden op de website van de RVO.

Wat kunnen wij voor u doen

Wanneer wij beschikken over een ketenmachtiging via eHerkenning, kunnen wij voor u de aanvraag doen.

Wat kunt u nu al doen

Om uit te zoeken of u in aanmerking komt voor de TEK kunt u berekenen hoeveel procent van de omzet bestaat uit energiekosten. Dit kunt u doen met de werkelijk betaalde energiekosten in 2022. Denkt u voor de TEK in aanmerking te komen dan kunt u met de bovenstaande gegevens de aanvraag voorbereiden.