Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Renseigneringsverplichting - Heeft u gewerkt met zzp’ers/waarnemers?

Renseigneringsverplichting - Heeft u  gewerkt met zzp’ers/waarnemers?

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuwe renseigneringsverplichting voor werkgevers die betalingen aan derden verrichten die geen dienstverband hebben zoals bijvoorbeeld waarnemers of ZZP’ers. Deze verplichting is wat ‘verborgen’ gebleven en niet goed gecommuniceerd door de overheid.

In onze nieuwsbrief “Startpunt 2023” hebben wij u hierover geïnformeerd.

Bovenstaand proces wordt door de Belastingdienst ‘uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)’ genoemd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 2 groepen:

  1. De inhoudingsplichtige voor de loonheffingen;

  2. De niet- inhoudingsplichtige voor de loonheffingen.

Voor het begrip inhoudingsplichtige wordt aangesloten bij de definitie in de Wet op de loonbelasting 1964. Iedereen die een loonheffingennummer heeft en aangifte loonheffingen moet doen is inhoudingsplichtige.

1. Aanleverplicht voor de inhoudingsplichtige

Voor de inhoudingsplichtige geldt een aanleverplicht van de in het jaar 2022 uitbetaalde bedragen.

De inhoudingsplichtige moet verplicht gegevens aanleveren over de uitbetaalde bedragen aan derden als de persoon die de betalingen krijgt aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

• De persoon is niet in dienstbetrekking bij inhoudingsplichtige;

• De persoon factureert niet - of factureert zonder BTW - aan de inhoudingsplichtige.

Bovenstaande geldt dus als er bijvoorbeeld sprake is van een praktijk/onderneming met personeel in dienst waarbij daarnaast ook waarnemers, ZZP’ers, assistenten of andere derden worden ingehuurd die niet bij u in dienst zijn. Als deze derden zonder BTW factureren, wat bijvoorbeeld bij waarnemers in de zorgsector het geval zal zijn of ondernemers die meedoen aan de KOR, dan geldt voor de aan de desbetreffende derden uitbetaalde bedragen dus een aanleverplicht.

2. Aanleveren alleen op uitnodiging van de Belastingdienst voor de niet-inhoudingsplichtige

De niet-inhoudingsplichtige levert alleen gegevens aan op uitnodiging van de Belastingdienst (of eventueel vrijwillig) over de uitbetaalde bedragen als de persoon die de betalingen krijgt aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

• De persoon is niet in dienstbetrekking bij de inhoudingsplichtige;

• De persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Dit geldt als er geen eigen personeel in dienst is, maar er wel derden worden ingehuurd die geen ondernemer zijn. Als er derden worden ingehuurd die wél ondernemer zijn, hoeven er geen gegevens te worden aangeleverd.

3. Uitzonderingen

De renseigneringsverplichting kent een aantal uitzonderingen waarvoor de informatieverplichting niet geldt, namelijk:

• Betalingen aan uw werknemers;

• Betalingen aan vrijwilligers waarbij de maximale vrijwilligersvergoeding niet wordt overschreden;

• Betaling op grond van facturen die voldoen aan de eisen van de Wet op de omzetbelasting en waarop de btw is vermeld;

• Betalingen aan artiesten, beroepssporters of leden van een gezelschap die op grond van een verdrag niet in Nederland zijn belast.

4. Gegevensportaal en procedure

De gegevens moeten worden aangeleverd bij de Belastingdienst via het gegevensportaal, dit kunnen wij niet voor u doen. Het is wel mogelijk om deze gegevens voor u te filteren via de grootboekrekening.
Voor deze aanlevering dienen er eerst inloggegevens te worden aangevraagd. Belangrijk is om deze inloggegevens z.s.m. aan te vragen, zodat de gegevens tijdig kunnen worden aangeleverd.

Aanlevering kan nadat de inloggegevens zijn aangevraagd en ontvangen via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde-bedragen-aan-derden-aanleveren/uitbetaalde-bedragen-aan-derden-aanleveren

De volgende informatie dient onder het kopje UBD (na inloggen) te worden aangeleverd over 2022:

• Het uitbetaalde bedrag;

• De datum waarop het bedrag is uitbetaald; (dus geen factuurdatum, maar datum van uitbetaling);

• BSN van de persoon aan wie wordt uitbetaald (alleen bij opgave door een inhoudingsplichtige);

• Naam van de persoon aan wie wordt uitbetaald;

• Adres van de persoon aan wie wordt uitbetaald;

• Geboortedatum van de persoon aan wie wordt uitbetaald.

LET OP! De niet-inhoudingsplichtige (zie onderdeel 2) mag het BSN van de persoon aan wie wordt uitbetaald niet registreren en niet doorgeven aan de Belastingdienst.

De deadline voor de aanlevering is 1 februari 2023 en betreft de gegevens over het jaar 2022. Dit is een wettelijke verplichting en uitstel hiervoor is niet mogelijk. Indien de gegevens niet, onjuist of onvolledig worden aangeleverd, kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Belangenorganisatie medische sector

De LHV heeft aangegeven, als belangenorganisatie, bovenstaande op te pakken richting de Belastingdienst. Zeker gezien het doel de administratieve lasten voor huisartsen te verminderen, is dit juist niet hetgeen wat wenselijk is. Wij proberen u, gezamenlijk met de LHV, op de hoogte te houden. Tot die tijd zal de verplichting tot aanlevering van de betreffende gegevens van kracht zijn.

Mochten er vragen zijn of mochten wij u kunnen helpen met de renseigneringsverplichting, dan vernemen wij dit graag en kunt u contact met ons opnemen.