Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende maatregelen getroffen om u te ondersteunen. Hierna hebben we de maatregelen – voor zover bekend bij het opstellen van deze brief – die voor u het meest van belang zijn, op een rij gezet. Dit zijn de maatregelen op hoofdlijnen.

Een aantal regelingen moet nog verder uitgewerkt worden. Wij zullen daarom regelmatig een update sturen indien er duidelijk is over de uitvoering van regelingen en/of als er meer maatregelen genomen worden.

Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen van onze regering. Minister Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart jl. al bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming ontvangen van € 4.000. Later zal meer duidelijkheid verschaft worden over de voorwaarden waaraan bedrijven/ondernemers moeten voldoen om in aanmerking te komen. De minister noemde al met name bedrijven in de drink- en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders namelijk moeilijk worden ingehaald wanneer het Coronavirus achter de rug is.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Als u een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

WTV kunt u niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als u al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als u wilt verlengen, stapt u over naar de nieuwe regeling.

Op dit moment kunt u nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

• Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.

• De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

• De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

• De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:

o indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

o indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

o indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

• Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

• Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

• Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

• Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

NB In de werkkostenregeling geldt dat u voor een medewerker die volledig ziek is, geen werktijdverkorting kan aanvragen. Wij verwachten dat dit voor deze nieuwe regeling ook gaat gelden.

De maatregelen op de werkvloer

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. de scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs en het verbieden van evenementen van meer dan 100 personen. Werknemers moeten thuisblijven indien ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Bovendien adviseert de overheid dringend om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 6 april ingesteld. Hoe moet u als werkgever hiermee omgaan?

Zorgplicht voor medewerkers

U hebt als werkgever een zorgplicht ten aanzien van uw medewerkers. Dat betekent dat u verplicht bent om de medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving te laten werken. Ten aanzien van het Coronavirus betekent dit dat u in kaart moet brengen welke risico’s dit virus met zich meebrengt voor uw werknemers. Vervolgens bent u verplicht maatregelen te nemen om de risico’s zo veel als mogelijk te beperken en moet u uw medewerkers hierover informeren. Afhankelijk van het soort onderneming kunt u hierbij denken aan bepaalde protocollen en aan voorzorgsmaatregelen ten aanzien van hygiëne en hoe u omgaat met bijvoorbeeld buitenlandse reizen van uw werknemers etc. Met de nieuwe maatregelen is de zorgplicht nog meer aangescherpt en zult u hier serieus mee moeten omgaan. Dit betekent dat u moet stimuleren en controleren dat werknemers met klachten thuis blijven en dat u uw werknemers zoveel als mogelijk moet laten thuiswerken. Dit zult u moeten faciliteren, waarbij u de Arbowetgeving hieromtrent niet uit het oog mag verliezen. Wij adviseren u om de website van het RIVM (www.RIVM.nl) hierover goed in de gaten te houden.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Heeft uw mkb-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar komt u in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen dan u op basis van onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.  

De regeling houdt concreet het volgende in:

• De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.

• De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.

• Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.

• Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.

• De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.

• De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:

o lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode

o ineens, aan het einde van de looptijd

• De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Fiscale maatregelen

Ook zijn er inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing, als uw bedrijf door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen. U moet dit wel schriftelijk kunnen motiveren. Ook moet u een verklaring van een derde deskundige hebben, waarin wordt verklaard dat u op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen heeft van tijdelijke aard. Ook moet daarin worden aangetoond dat u de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en dat uw onderneming levensvatbaar is. De verklaring mag u ook binnen twee weken na indiening van het verzoek nazenden. De derde deskundige kan o.a. een financieel adviseur of accountant zijn. U stuurt het verzoek om uitstel van betaling met motivatie en (eventueel later) de verklaring van de derde deskundige naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC HEERLEN

Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden.

Verzuimboetes

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan u opleggen (of zal deze in voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vergeet niet bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting en loonheffing om een melding betalingsonmacht te doen. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kan het zinvol zijn om te beoordelen of u afnemers heeft die door het Coronavirus hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan kunt u onder voorwaarden de btw op deze oninbare vorderingen terugvragen.

Voorlopige aanslagen

Betaalt u nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan uw voorlopige aanslag aanpassen. Dat kunt u uitbesteden aan uw adviseur. Wilt u de aanpassing zelf doen, dan doet u dit voor de inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u dus terecht voor de aanvraag, op het moment dat deze tijdelijke regeling wordt opengesteld.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Naast financiële en algemene gevolgen brengt het Coronavirus ook een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen met zich mee voor u als werkgever. In de bijlage vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus op de werkvloer.

Coronavirus en de AVG: pas op met informatieverzoeken aan de werknemer!

Werkgevers stellen werknemers momenteel regelmatig de vraag: ‘Denk je dat je het Coronavirus hebt?’ of: ‘Mogen we je temperatuur meten?’ Maar dit mag allemaal niet onder de AVG. U mag zich immers niet bezighouden met de medische diagnoses van uw personeel. Betekent dit dan dat u als werkgever niets mag vragen aan (mogelijk) besmettelijk personeel? Nee, gelukkig niet. Maar u mag niet samen tot de conclusie komen dat de werknemer het Coronavirus heeft. Die diagnose is voorbehouden aan de (bedrijfs)arts. We zetten daarom nog eens op een rij welke informatieverzoeken u bij de zieke werknemer mag neerleggen.

Informatieverzoeken

Een werknemer die (vermoedelijk) ziek of besmet is, moet zich direct telefonisch melden bij zijn werkgever. U bent vervolgens verplicht om een adequaat stappenplan te volgen, waarbij een doorverwijzing naar de bedrijfsarts noodzakelijk kan zijn. Om te bepalen welke acties er nodig zijn, mag u aan de werknemer het volgende vragen:

• zijn/haar telefoonnummer en (verpleeg)adres;

• de vermoedelijke duur van de afwezigheid;

• de lopende afspraken en over te nemen werkzaamheden;

• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, maar niet onder welke vangnetbepaling hij/zij valt. Dit houdt geen verband met het Coronavirus, maar kan in andere gevallen wel relevant zijn;

• of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Dit houdt ook geen verband met het Coronavirus;

• of er sprake is van een ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid). Dit houdt eveneens geen verband met het Coronavirus.

Buiten deze informatie is het dus aan de bedrijfsarts of arbodienst om informatie in te winnen. Betrek de bedrijfsarts of arbodienst dus in een vroeg stadium bij een vermoedelijk geval van Coronavirus. De bedrijfsarts of arbodienst kan vervolgens met spoed contact opnemen met de GGD, om zo te bepalen welke voorzorgsmaatregelen de werkgever binnen zijn bedrijf moet treffen.  

Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?

Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op de overeenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien voor alle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene of specifieke voorwaarden van uw leveranciers in een mogelijkheid om hun diensten richting u op te schorten, in verband met vrees voor besmetting? Kunt u of kan uw leverancier dan een beroep doen op overmacht? Daarvan is sprake als u of uw leverancier er zelf niets aan kan doen dat er een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ontstaan. Een succesvol beroep op overmacht zal afhankelijk zijn van de positie waarin u verkeert. Bent u degene die niet kan nakomen, dan zult u al snel het contract of de algemene voorwaarden zo willen uitleggen, dat de uitbraak van het Coronavirus inderdaad als overmacht moet worden gezien. Andersom wilt u dit natuurlijk liever niet. De beoordeling die hierbij moet plaatsvinden, is:

  1. Wat houdt de tekortkoming in?

  2. Welke contractbepalingen zijn hierover opgenomen?

  3. Wiens algemene voorwaarden zijn leidend?

  4. Hoe is de tekortkoming ontstaan (opgelegd door autoriteiten versus eigen beslissing)?

  5. Hoe moet een en ander (redelijkerwijs) worden uitgelegd?

Hulp nodig?

De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kunnen grote gevolgen hebben op uw bedrijfsvoering. Wij helpen u graag bij het vinden van oplossingen en het treffen van de benodigde maatregelen. De maatregelen zijn echter nu nog niet allemaal uitgewerkt en er zal voorlopig nog onzekerheid blijven over de uitwerking er van. Neem hierover desgewenst contact met ons op.