Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 1 mei 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 1 mei 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 1 mei 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over

  • De versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

  • Voorlopige geen beperking excessief lenen

  • Meer vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)

  • Tijdelijk lager gebruikelijk loon

  • Toegang TOGS-regeling uitgebreid

  • Oproepkrachten en NOW-regeling: pas op uw tellen

De versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Ondernemers hoeven tijdelijk niet aan het urencriterium (1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week) te voldoen om de zelfstandigenaftrek te benutten. In de periode maart 2020 t/m mei 2020 wordt ervan uitgegaan dat zij – per definitie – ten minste 24 uren per week voor hun onderneming hebben gewerkt, ook als dat niet daadwerkelijk is gebeurd, bijvoorbeeld vanwege de lockdown. De versoepeling wordt ook mogelijk gemaakt voor sterk seizoensafhankelijke branches, zoals de horeca en festivalbranche.

Voorlopige geen beperking excessief lenen

Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer, die het buitensporig lenen bij de eigen B.V. gaat beperken. Daarbij zou in beginsel het lenen bij de eigen B.V. boven een bedrag van € 500.000 vanaf 2022 belast worden als inkomen uit aanmerkelijk belang. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2023. Cliënten met schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij de eigen B.V. die hoger zijn dan € 500.000, hebben dus een jaar langer de tijd om hun schuldenlast zo veel als mogelijk terug te brengen tot maximaal € 500.000.

Meer vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)

Het tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is verruimd. De vrije ruimte voor het jaar 2020 wordt namelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom. Daarboven reken je met 1,2% over de resterende loonsom. Dit is namelijk niet gewijzigd.

Tijdelijk lager gebruikelijk loon

Het (fictieve) loon wordt normaliter ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;

• € 46.000.

Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. Maar tijdens de coronacrisis wordt hierop een uitzondering gemaakt bij veel omzetverlies. Als de bedrijfsresultaten van de cliënt door de coronacrisis zijn verslechterd, mag de cliënt een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen.

Let op

Als achteraf de impact op het bedrijfsresultaat blijkt mee te vallen, kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat het gebruikelijk loon niet kan worden verlaagd.

Toegang TOGS-regeling uitgebreid

Meer ondernemers kunnen gebruikmaken van de TOGS-regeling – het Noodloket, de eenmalige, belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000. De regeling is uitgebreid naar nevenactiviteiten en zorgondernemers.

Nevenactiviteiten

Komt de hoofdactiviteit niet in aanmerking voor de TOGS-regeling, dan kan op basis van de geregistreerde SBI-code voor één van de nevenactiviteiten mogelijk wel aanspraak gemaakt worden op deze regeling. U kunt dan uitsluitend op basis van deze nevenactiviteit voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en vaste lasten (beiden € 4.000). Ook moet de SBI-code voor de nevenactiviteit op 15 maart 2020 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Een eerder ingediende aanvraag voor een nevenactiviteit die het RVO al heeft afgewezen, wordt binnen enkele dagen opnieuw in behandeling genomen.

Zorgondernemers

Ook zorgondernemers, zoals tandartspraktijken en fysiotherapeuten, kunnen gebruikmaken van de TOGS-regeling. Zij komen echter alleen voor het Noodloket in aanmerking als zij • na aftrek van andere tegemoetkomingen (bijvoorbeeld van zorgverzekeraars); én • na gebruik van andere coronasteunmaatregelen van de overheid, verwachten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 omzetverlies te lijden en ten minste € 4.000 vaste lasten te hebben. Bij de aanvraag moet u hierover een verklaring bijvoegen. De RVO controleert achteraf of u terecht de ondersteuning heeft gehad. Daarbij kan om bewijsstukken worden gevraagd, zoals een kopie van de omzetgegevens of de btw-aangifte over 2019 of 2020 of van stukken waaruit de hoogte van de andere tegemoetkomingen blijkt.

Thuiszorgwinkels

Thuiszorgwinkels vallen ook onder de groep gedupeerde zorgondernemers. Zij vallen onder de SBI-code 47.74.2. Omdat onder deze code ook andere ondernemingen vallen, is binnen deze SBI-code een specificatie opgenomen zodat alleen thuiszorgwinkels kwalificeren voor de TOGS-regeling. De aanvrager die onder deze SBI-code valt, moet verklaren dat de onderneming een thuiswinkel is.

Oproepkrachten en NOW-regeling: pas op uw tellen

Een werkgever spreekt met een oproepkracht geen vaste uren af en de oproepkracht krijgt alleen de gewerkte uren betaald. Er is dus sprake van een wisselend inkomen. In de arbeidsovereenkomst met de oproepkracht wordt vaak standaard de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht opgenomen. Dit houdt in dat als er geen werk is, er ook geen loon zal worden betaald. Oproepkrachten die 3 maanden iedere week zijn opgeroepen of tenminste 20 uur per maand hebben gewerkt, kunnen zich beroepen op het zogenaamde rechtsvermoeden. Op basis hiervan kunnen zij loon vorderen. Een werkgever kan dit echter in elk geval voor de eerste 6 maanden bestrijden met verwijzing naar de hiervoor genoemde uitsluitingsclausule. Het kan overigens wel zo zijn dat de CAO een afwijking kent. De overheid heeft niettemin aan werkgevers verzocht om ook aan oproepkrachten het loon door te betalen in het kader van de NOW-regeling. Behoud van werk staat hier voorop. Hier komt echter ook een potentieel gevaar om de hoek kijken voor de werkgever. Het onverplicht doorbetalen van loon zou de werknemer immers in de kaart kunnen spelen, doordat hij/zij zich na afloop van de crisis op het standpunt zou kunnen stellen dat hierdoor een verworven recht is ontstaan. Het is voor ondernemers die gebruik maken van de NOW-regeling en het loon gaan doorbetalen, dan ook zaak om duidelijk te maken aan de oproepkracht dat het hier enkel om loonbetaling uit coulance gaat.

Let op: Indien u hiervoor een voorbeeldbrief wil ontvangen kunnen wij u deze doen toekomen.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.