Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 14 mei 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 14 mei 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 14 mei 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over:

  • De formule en voorwaarden verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

  • De horecawerkgever & de verrekening van min-uren ná corona

  • Klein krediet Corona garantieregeling voor kleine ondernemers

  • Aanmelden mogelijk voor steunmaatregelen agrarische sector

De formule en voorwaarden verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

De formule en de voorwaarden voor de verlaging van het gebruikelijk loon evenredig met de omzetdaling, zijn bekendgemaakt.

Rekenformule

In de rekenformule wordt de periode in het jaar in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Het gebruikelijk loon kan in 2020, zonder vooroverleg met de Belastingdienst, als volgt worden berekend:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019 B = de omzet (excl. Btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2020 C = de omzet (excl. Btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voorwaarden

De volgende drie voorwaarden zijn van toepassing:

a. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;

b. Als de ab-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon;

c. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Het gevolg van deze goedkeuring kan dus zijn dat het loon van de ab-werknemer lager is dan € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Uiteraard kan de goedkeuring niet tot een hoger gebruikelijk loon leiden en blijven de wettelijke mogelijkheden bestaan om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

De horecawerkgever & de verrekening van min-uren ná corona

Werkgevers worden steeds creatiever in hun oplossingen om op dit moment (coulancehalve) hun personeel door te betalen, maar na de coronacrisis toch te kunnen profiteren van een maximale inzet door het personeel. Eén van de aangedragen oplossingen komt vanuit de horeca. Daar was de wens om de oproepkrachten nu voor een x-aantal uren door te betalen. De helft van de doorbetaalde uren zouden echter als min-uren worden geregistreerd, zodat deze kunnen worden ingehaald op het moment dat er weer behoefte is aan inzet van het personeel. Dit zal echter om ten minste twee redenen fout gaan.

Wettelijk minimumloon

De eerste reden waarom dit mis zal gaan, is het wettelijk minimumloon. Wanneer in een tijdvak de gewerkte uren worden afgezet tegen het te ontvangen loon, dan moet dit per uur terug te rekenen zijn tot ten minste het minimumloon, dan wel het loon dat de cao voorschrijft. Wie hier onder duikt, zal in de problemen komen. De werknemer kan dan immers tóch ten minste het minimumloon afdwingen, ook al heeft hij dit geld feitelijk al eerder uitbetaald gekregen.

Cao-bepaling

De tweede reden waarom dit mis zal gaan in dit specifieke voorbeeld, is omdat de cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de verrekening van min-uren sterk beperkt. Als bij einde dienstverband nog min-uren in de boeken staan, kunnen deze slechts worden verrekend als de min-uren zijn veroorzaakt door een omstandigheid die in redelijkheid voor de werknemer behoort te komen. De coronacrisis kan hieronder niet worden verstaan en een werknemer die vertrekt voordat de uren konden worden ingehaald, hoeft dan ook niets terug te betalen.

Deze problematiek staat nog los van de vraag of de NOW-regeling waar de werkgever met deze constructie van kan profiteren, hiervoor bedoeld is.

Klein krediet Corona garantieregeling voor kleine ondernemers

Kleine ondernemers met een financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000 kunnen binnenkort makkelijker een overbruggingskrediet krijgen. Daarvoor wordt de nieuwe garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) opengesteld. De regering stelt hiervoor € 750 miljoen beschikbaar. De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor lening van financiers aan bedrijven. De garantieregeling staat open voor kleine ondernemers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Omzet vanaf € 50.000;

• Voldoende winstgevend zijn geweest voor de coronacrisis;

• Op 1 januari 2019 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

De financiers die de KKC aanbieden mogen hiervoor maximaal 4% van het kredietbedrag aan kosten in rekening brengen aan de ondernemers. De ondernemers betalen daarnaast eenmalig 2% premie aan de overheid. De maximale looptijd van het KKC is 5 jaar. De garantieregeling treedt in werking, zodra de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend.

Aanmelden mogelijk voor steunmaatregelen agrarische sector

Eerder is bericht dat er tegemoetkomingen zouden komen voor de sierteelt, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en voor de fritesaardappeltelers. De Europese Commissie moet deze tegemoetkomingen eerst goedkeuren, voordat deze in werking kunnen treden. De goedkeuring laat echter nog op zich wachten. Desondanks heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat ondernemers zich vooruitlopend op de goedkeuring alvast bij de RVO kunnen aanmelden voor de tegemoetkomingen. Zodra de goedkeuring er is, kan de RVO de ingediende aanvragen afhandelen.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.