Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 18 juni 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 18 juni 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 18 juni 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over:

  • Deadline nadert voor uitstel geruisloze inbreng met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2019

  • Binnenkort aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling mogelijk

  • Laatste uitbreiding doelgroep TOGS- en TLV-regeling

  • Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) van kracht

  • Steunmaatregel land- en tuinbouw

Deadline nadert voor uitstel geruisloze inbreng met terugwerkende kracht

De termijn om fiscaal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een onderneming in een bv te kunnen omzetten/inbrengen of terug te keren uit de bv naar een IB-onderneming, werd vanwege de coronacrisis met drie maanden verlengd. Op 1 juli a.s. loopt dit uitstel af. Deze goedkeuring staat in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en geldt als de oorspronkelijk 15-maandentermijn eindigde in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Let op, er dient dan wel vóór 1 oktober 2019 reeds een intentieverklaring naar de Belastingdienst te zijn verstuurd. Er is een vergelijkbare goedkeuring voor de fiscaal gefacilieerde bedrijfsfusie, de juridische fusie en de juridische splitsing.

Binnenkort aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling mogelijk

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de termijn voor bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd van 19 juni naar 1 oktober aanstaande. Er komt een nieuw online formulier voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. De eerste termijn van drie maanden van het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen vanwege de uitbraak van het coronavirus, loopt binnenkort af. Is er behoefte aan langer uitstel van betaling, dan kan dit met het nieuwe formulier worden aangevraagd. Volgens de Belastingdienst zou dit formulier vanaf deze week beschikbaar komen. Het online formulier is echter nog niet beschikbaar gesteld.

Aanvullende eisen

Als verlenging van uitstel van betaling wordt gevraagd voor een bedrag van € 20.000 of meer, moet bij het nieuwe online formulier een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose over de periode van het verzochte uitstel worden meegestuurd. Het toegekende uitstel zal in ieder geval niet eerder dan 1 oktober 2020 worden ingetrokken. Bij het aflopen van het uitstel zal de ontvanger een passende betalingsregeling bieden. De concrete vormgeving hiervan is echter nog niet bekend.

Aanvragen voorschot en definitieve vaststelling NOW

De eerste aanvraagperiode voor het voorschot op de NOW 1.0 is sinds 6 juni jl. gesloten. Verwacht wordt dat de NOW 2.0 voor het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 bij het UWV kan worden aangevraagd. De NOW 2.0 is een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Werkgevers hebben tot en met 31 augustus 2020 de mogelijkheid een aanvraag voor een voorschot op de NOW 2.0 te doen. Zowel voor de NOW 1.0 als voor de NOW 2.0 moet ook de definitieve vaststelling opnieuw worden aangevraagd. Voor de NOW 1.0 kan dat vanaf 7 oktober 2020. Vanaf dat moment heeft de werkgever 24 weken de tijd om de vaststelling aan te vragen. De termijn is 38 weken als een accountantsverklaring is vereist. Als de NOW 1.0 én de NOW 2.0, of alleen de NOW 2.0 is aangevraagd, kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden. Een datum daarvoor wordt later bekend gemaakt.

Laatste uitbreiding doelgroep TOGS- en TLV-regeling

De doelgroep voor de TOGS-regeling (en de TVL- MKB) is opnieuw uitgebreid. Dit keer met warme bakkers, audiciens, handelaren en reparateurs van caravans en supermarkten gevestigd op campings, stations, transsportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen. De RVO heeft daarnaast de website zo aangepast dat ook dorpshuizen en wijkcentra een aanvraag voor de TOGS-regeling / TVL-regeling kunnen indienen, als zij aan de voorwaarden voldoen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dit - wat haar betreft - de laatste uitbreiding is van de lijst met kwalificerende bedrijven en instellingen voor deze regelingen.

De TOGS-uitkering van € 4.000 kan nog tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden aangevraagd. Eind juni gaat volgens de laatste berichtgeving hierover van de RVO het loket voor de aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) open. MKB-ondernemers met minder dan 250 medewerkers kunnen deze tegemoetkoming van maximaal € 50.000 (netto) aanvragen voor de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020, mits zij meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) van kracht

De Tweede Kamer heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog een tegemoetkoming geregeld voor de groep flexibele krachten met een gering loon in februari 2020. De tegemoetkoming vormt een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van deze groep. Het gaat hierbij om flexibele krachten, die in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 – ongeacht de oorzaak – ten opzichte van februari 2020 loonverlies leden, maar geen recht hadden op een uitkering. Daardoor vielen zij bij de noodmaatregelen ‘tussen wal en schip’. Wat zijn precies de inhoud en voorwaarden van deze regeling – de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) – die op 12 juni jl. van kracht werd?

Waar en hoe aanvragen?

Flexibele krachten die voor de TOFA-regeling in aanmerking komen en hier een beroep op willen doen, kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. Dit kan via het digitale aanvraagportaal van het UWV of door de uitvoeringsinstantie telefonisch te verzoeken om het hiervoor ontwikkelde formulier.

Let op

De aanvraag kan alleen worden ingediend van 22 juni t/m 12 juli 2020. Het UWV kan de uitkering (ten hoogste € 550 bruto per kalendermaand) vanuit deze regeling met terugwerkende kracht toekennen.

Steunmaatregel land- en tuinbouw

Deze steunmaatregel is op 10 juni jl. goedgekeurd door de Europese Commissie, maar inmiddels op onderdelen gewijzigd en verduidelijkt. Hierna behandelen we de gewijzigde onderdelen die zijn vastgelegd in de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19  

Minimum afzetdrempel aan horeca verlaagd

Bepaalde ondernemingen in de voedingstuinbouw komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Dit zijn ondernemingen die gespecialiseerd zijn in directe of indirecte leveringen aan de horeca en die door de coronamaatregelen gesloten zijn. Om te zorgen dat alle beoogde bedrijven in de voedingstuinbouw hulp krijgen, is de afzetdrempel aan de horeca verlaagd van minimaal 75% naar 60% van de omzet/brutowinst. De tegemoetkoming heeft uitsluitend betrekking op de omzet- of brutowinstderving behaald met de horeca-afzet van de onderneming. Er wordt dus geen tegemoetkoming verstrekt aan andere, gerealiseerde omzet- of brutowinstderving, bijvoorbeeld aan retail. In de gewijzigde regeling is in een bijlage een lijst gevoegd waarop de kwalificerende horeca-activiteiten zijn vermeld met SBI-code. De tegemoetkoming geldt ook voor gederfde horeca-afzet aan buitenlandse horecabedrijven in landen binnen de EER die als zodanig daar geregistreerd zijn.

Uitbreiding teeltoppervlak in referentieperiode

De schade van telers wordt bepaald door de gemiddelde omzet in de referentieperiode 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 af te zetten tegen de omzet in dezelfde periode in 2020. Sommige telers hebben echter de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in teeltoppervlak, waardoor de omzet in de referentieperiode niet vergelijkbaar is met de omzet in diezelfde periode in 2020. De tegemoetkoming wordt voor deze groep gebaseerd op de omzetderving per vierkante meter, mits:

• de teler aantoont dat het toegevoegde teeltoppervlak tot productie heeft geleid; en

• tot gederfde omzet door de coronamaatregelen; en

• de uitbreiding van het teeltoppervlak minimaal 10% bedraagt.

Verwerkings- opslagruimtes en andere niet beteelde oppervlakte behoren niet tot het teeltoppervlak. Daartoe worden wel oogstpaden en middenpaden gerekend.

Bewijsstukken fritesaardappelen

Als consumptieaardappelen niet meer worden gebruikt voor de productie, maar als veevoer in het eigen gemengde bedrijf, of als deze worden verkocht aan een nabijgelegen bedrijf om als veevoer te dienen, zullen er geen weegbonnen, vrachtbrieven en/of facturen zijn. De afzet moet in deze gevallen worden aangetoond met een ander, door de Minister geaccepteerd document. Daartoe moet de aardappelteler de voorraad laten taxeren door een erkende taxateur. Het taxatierapport is een erkend bewijsstuk. Is er geleverd aan een nabijgelegen bedrijf, dan moet de aardappelteler en de nabijgelegen afnemer tevens een verklaring ondertekenen en indienen.

Certificaten en accountantsverklaring

De aardappelteler moet ook aantonen dat het daadwerkelijk om in 2019 geoogste consumptie-aardappelen gaat. De lijst met daarvoor erkende certificaten wordt uitgebreid. De aardappelteler moet bovendien een accountantsverklaring, of ander door de Minister geaccepteerd vergelijkbaar document, kunnen overleggen voor de controle op uitkeringen en steunbedragen, die in mindering moeten worden gebracht op de tegemoetkoming. Hieronder vallen ook uitkeringen van de aardappelverwerkende voedingsmiddelenindustrie bij ontbinding van leveringscontracten.

Aanvraagtermijn verlengd

De aanvraagtermijn wordt twee weken langer opengesteld vanwege de wijzigingen. De regeling is op 13 juni jl. in werking getreden en werkt terug tot 7 mei 2020. Dit is de datum waarop de eerste aanvragen bij de RVO konden worden ingediend.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.