Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 18 oktober 2021 Special Maatregelen Coronavirus

Update 18 oktober 2021 Special Maatregelen Coronavirus

Inleiding

Inmiddels zijn er weer nieuwe actualiteiten in verband met de financiële maatregelen met betrekking tot Covid-19. In deze update praten wij u bij over:

 • Onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betalingen tot en met 31 januari 2022;

 • Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld;

 • Andere verlengde coronamaatregelen;

 • Data definitieve vaststelling NOW gewijzigd.

Onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling tot en met 31 januari 2022

Sommige ondernemers met liquiditeitsproblemen, ontstaan door de coronacrisis, kunnen onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling van belasting krijgen tot en met 31 januari 2022. Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die betaald hadden moet zijn tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. De ondernemer kan hier schriftelijk om verzoeken tot en met 31 januari 2022. In zekere zin dus met terugwerkende kracht. Deze goedkeuring staat in onderdeel 3.4 van het gewijzigde Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Ook wordt goedgekeurd dat een samenloop met andere uitstelvormen geen belemmering vormt voor het verlenen van dit aanvullende uitstel.

Strikte voorwaarden

De strikte voorwaarden zijn:

 1. de ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5 van dit gewijzigde besluit (zie hierna);

 2. het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis;

 3. de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;

 4. de betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;

 5. het gaat om een levensvatbare onderneming;

 6. voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht;

 7. het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer genoemde belastingen in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van dit gewijzigde besluit;

 8. De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen, als bedoeld onder b t/m e, wordt voldaan. De verklaring van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI);

 9. Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder h.

Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

Naast het extra belastinguitstel en de reguliere betalingsregeling wordt goedgekeurd dat de Ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat bij het vóór 1 oktober jl. verleende bijzonder uitstel van betaling aan de ondernemer is toegezegd dat er geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen. Daarnaast wordt goedgekeurd dat de Ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen die tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor extra uitstel van betaling is verleend.

Later terugbetalen

Het uitgangspunt van de betalingsregeling is dat de ondernemer op 1 oktober 2022 begint met het terugbetalen van zijn belastingschuld die tijdens de coronacrisis is opgebouwd. Vervolgens betaalt hij/zij in maandelijkse, gelijke termijnen de belastingschuld terug, waarbij de uiterste betaaldatum 1 oktober 2027 is. Kan de ondernemer echter op 1 oktober 2022 aantoonbaar niet beginnen met terugbetalen, dan mag hij/zij later beginnen met terugbetalen, maar op 1 oktober 2027 moet de gehele belastingschuld wel zijn afgelost.

Let op

Gedurende de betalingsregeling moet de ondernemer steeds tijdig en juist aangifte doen. Ook moet hij/zij tijdig en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Als de ondernemer niet meer aan deze verplichtingen voldoet, kan de Ontvanger de betalingsregeling weigeren of intrekken. De ondernemer krijgt eerst nog wel de kans om alsnog binnen veertien dagen aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Andere verlengde coronamaatregelen

In het genoemde besluit worden ook enkele bestaande coronamaatregelen verlengd. Hierna noemen we kort de verschillende maatregelen.

Versoepelde herinvesteringstermijn HIR

In onderdeel 8.8. wordt de versoepelde herinvesteringstermijn van de HIR verder verlengd. Doordat de coronacrisis is aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’, hoeft de ondernemer zich niet strikt aan de herinvesteringstermijn van drie jaar te houden. Voorwaarde is wel dat hij/zij al een begin van uitvoering heeft gegeven aan de aanschaf van een vervangend bedrijfsmiddel of al voortbrengingskosten heeft gemaakt, maar de uitvoering is vertraagd door de bijzondere omstandigheid.

Langer vaste onbelaste reiskostenvergoeding

In onderdeel 6.2 is bepaald dat de goedkeuring voor de vaste onbelaste reiskostenvergoeding doorloopt tot 1 januari 2022. De tussen werkgever en werknemer afgesproken vaste onbelaste vergoeding voor bijvoorbeeld het woon-werktraject, hoeft dus tot eind 2021 niet te worden aangepast vanwege een gewijzigd reispatroon door het thuiswerken. Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedingen die de werkgever vóór 13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan zijn of haar werknemers heeft toegekend.

Let op

De werkgever hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar wil hij of zij de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon, dan mag dat ook. In dat geval gaat het primair om een vraagstuk van arbeidsrechtelijke aard.

Langer fiscale regeling bij betaalpauze hypotheeklasten

Ook de goedkeuring inzake de betaalpauze voor hypotheeklasten is verlengd tot 1 januari 2022. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

 1. de belastingplichtige heeft in de periode 12 maart 2020 tot 1 januari 2022 bij zijn of haar geldverstrekker gemeld dat hij/zij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;

 2. de belastingplichtige en de geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;

 3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Deze verlenging staat in het gewijzigde besluit ‘Inkomstenbelasting. Eigenwoningschuld; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld’.

Enkele andere verlengde coronamaatregelen

• de verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling in 2021 tot 3% over een fiscale loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere, totdat dit in formele wetgeving is omgezet;

• de goedkeuring van de verlaging van het gebruikelijk loon op grond van een vergelijking van de omzet 2021 in verhouding tot de omzet over 2019;

• de vrijstelling voor de TOGS en TVL. Dit wordt nog geformaliseerd in wetgeving; de goedkeuring vrijstelling voor Duitse netto-uitkeringen die door inwoners van Nederland worden ontvangen in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Data definitieve vaststelling NOW gewijzigd

Voor de derde, vierde, vijfde en zesde aanvraagperiode is de datum tot wanneer je een definitieve vaststelling kunt aanvragen gelijkgetrokken. Je kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een aanvraag doen voor de definitieve berekening. De data voor het aanvragen van een definitieve berekening voor de eerste en tweede aanvraagperiode zijn niet aangepast.

Schema aanvragen definitieve vaststelling

Je kunt in de volgende perioden de definitieve vaststelling aanvragen; NOW-aanvraagperiodes aanvraag definitieve vaststelling tussen: 1.0 (1e tranche: maart t/m mei 2020) 7 oktober 2020 t/m 31 oktober 2021 2.0 (2e tranche: juni t/m september 2020) 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022 3.1 (3e tranche: oktober t/m december 2020) 4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023 3.2 (4e tranche: januari t/m maart 2021) 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023 3.3 (5e tranche: april t/m juni 2021) 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023 4.0 (6e tranche: juli t/m september 2021) 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023

LET OP!

Wij kunnen helaas niet alle regelingen automatisch aanvragen voor onze klanten. Indien u verwacht aanspraak te kunnen maken op één van de regelingen en wij u hierbij moeten ondersteunen stuur dan een e-mail naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.