Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 2 juni 2021 Special Maatregelen Coronavirus

Update 2 juni 2021 Special Maatregelen Coronavirus

Inleiding

Inmiddels zijn er weer nieuwe actualiteiten in verband met de financiële maatregelen met betrekking tot Covid-19. In deze update praten wij u bij over:

 • Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt eind juni

 • Invorderings- en belastingrente

 • Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

 • Overige lopende fiscale maatregelen

 • Verlaging Awf-premie vervangt BIK-regeling

 • Één kwartaal langer TVL

 • Langer NOW

 • Terugbetaling NOW en TVL

Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt eind juni

Het kabinet heeft besloten de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten, omdat naar verwachting de economie per 1 juli weer grotendeels open is. Met ingang van die datum moet weer aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Er komt géén generieke kwijtschelding van de belastingschulden!

Betalingsregeling verder versoepeld

Om ondernemers een adempauze te geven op het moment dat de economie van het slot gaat, wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaartje opgeschoven, dus naar 1 oktober 2022. Bovendien wordt de aflossingstermijn van oorspronkelijk 36 maanden verlengd naar 60 maanden. Dus de laatste aflossing hoeft pas in 2027 plaats te vinden. Eerder afbetalen mag.

Belangrijk! als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel, dat met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan!

Let op!

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021.

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend maar nog nooit verlengd – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – vóór 1 juli a.s. alsnog om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Snel schuldenoverzicht van de Belastingdienst

Je kunt als intermediair snel inzicht krijgen in de schuldpositie van je klanten/ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling:

 1. Via de bestellijn van de Belastingdienst: 0800 – 0230107 (onder optie 6)

 2. Per e-mail naar schuldoverzicht_bijzonder_uitstel@belastingdienst.nl. Via deze methode kunnen in één mail vijf of meer schuldenoverzichten worden opgevraagd. In een bijlage vermeld je het BSN/RSIN en de naam van je klant of zijn/haar onderneming.

Vraag je het schuldenoverzicht op via een van deze twee nieuwe mogelijkheden, dan wordt het overzicht binnen 10 werkdagen naar het adres van de ondernemer gestuurd.

De bestaande opvraagmogelijkheden via de BelastingTelefoon of de Helpdesk Intermediairs kunnen ook nog steeds worden benut voor het aanvragen van een schuldenoverzicht. Als de ondernemer het schuldenoverzicht binnen twee werkdagen wil ontvangen in de Berichtenbox, kan dit worden besteld via deze bestaande opvraagmogelijkheden. Een schuldenoverzicht van RSIN wordt alleen per post verzonden.

Invorderings- en belastingrente

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Opgemerkt wordt nog dat sinds 1 oktober 2020 de belastingrente weer 4% bedraagt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat van groot belang is dat tijdig aangiften IB en VPB worden ingediend!

Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium wordt na 30 juni 2021 niet verder verlengd. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, wordt een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer geacht wordt ten minste 24 uren per week aan zijn/haar onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Vanaf 1 juli tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per kalenderjaar. Als de ondernemer aan het urencriterium voldoet, maakt hij/zij aanspraak op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.

Overige lopende fiscale maatregelen

Tot 1 oktober 2021 zijn de volgende maatregelen verlengd:

 1. uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen

 2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers

 3. de onbelaste vaste reiskostenvergoeding

 4. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen

 5. het btw-nultarief op mondkapjes

 6. de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel

 7. het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits

 8. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek ingeval van een hypotheekbetaalpauze.

Verlaging Awf-premie vervangt BIK-regeling

De kans bestaat dat de Europese Commissie (EC) de gehele BIK (Baangerelateerde investeringskorting) zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun. Dit blijkt uit informeel overleg met de EC. Om ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid te laten, heeft het kabinet besloten de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht in te trekken. Met het oog op de gewenste snelle impuls voor de economie stelt het kabinet voor om (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021) de Awf-premie voor werkgevers te verlagen. Hierdoor verlagen de loonkosten en verbeteren de liquiditeit en solvabiliteit. Dit vergroot vervolgens de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. Deze stimulans grijpt weliswaar minder direct dan de BIK aan op de investeringen, maar is een maatregel die het dichtst bij het doel staat dat het kabinet voor ogen heeft. Deze maatregel is bovendien eenvoudig en snel uit te voeren. Hoe hoog de verlaging van de Awf-premie wordt, zal nog nader bekend worden gemaakt.

Één kwartaal langer TVL

Het kabinet wil de TVL per 1 juli 2021 verlengen met één kwartaal (TVL Q3), vrijwel zonder aanpassingen. Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen in en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal. Het vergoedingspercentage blijft 100% en ook de omzetdervingsdrempel van 30% blijft. De regeling blijft in het derde kwartaal ook openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000. Voor grote bedrijven is het maximumbedrag voor Q2 verhoogd naar € 1.2 miljoen, maar dit wordt voor TVL Q3 weer teruggebracht naar € 600.000. In het derde kwartaal (Q3) blijft ook de keuzemogelijk voor het referentiekwartaal. De ondernemer kan kiezen tussen Q3 2020 in plaats van Q3 2019.

Langer NOW

Het kabinet heeft het voornemen de NOW ongewijzigd te verlengen met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon. Een belangrijke wijziging is dat voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand wordt gehanteerd. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die is niet meer representatief.

Het kabinet heeft gekeken naar twee mogelijkheden om de NOW te verruimen:

 1. een andere berekening van de definitieve subsidie bij een lagere loonsom

 2. de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW rekenen

Het kabinet is van mening dat de eerste optie te grote risico’s met zich meebrengt op juridisch terrein, voor de uitvoering door UWV en op misbruik en oneigenlijk gebruik. Alle voor- en nadelen van beide opties overwegende, kiest het kabinet voor optie 2. Werkgevers die NOW 3.0 en NOW 4.0 aanvragen of hebben aangevraagd, hoeven geen rekening meer te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.

Terugbetaling NOW en TVL

Als bij de definitieve vaststelling van NOW en TVL blijkt dat een ondernemer een te hoog voorschot heeft ontvangen, moet dat bedrag worden terugbetaald aan het UWV respectievelijk de RVO. Na de vaststelling krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om het openstaande bedrag terug te betalen. Lukt dit niet om wat voor reden dan ook, dan kan hij of zij een terugbetalingsregeling afspreken voor meerdere termijnen. De ondernemer kiest in goed overleg zelf welke terugbetalingstermijn het beste bij zijn/haar omstandigheden past, waarbij het UWV en de RVO zich coulant opstellen. Er wordt geen rente berekend. De ondernemer kan voor de betalingsregeling digitaal of telefonisch een verzoek indienen. In het geval van een hoge vordering (RVO) of niet reageren (RVO en UWV) wordt de ondernemer proactief benaderd. De uitvoeringsorganisaties bieden termijnen aan tot en met vijf jaar. Een ondernemer kan uiteraard ook altijd, na contact met het UWV en de RVO, zijn terugbetaling (deels) eerder aflossen dan afgesproken, bijvoorbeeld wanneer de omzet weer aantrekt.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

LET OP! Wij kunnen helaas niet alle regelingen automatisch aanvragen voor onze klanten. Indien u verwacht aanspraak te kunnen maken op één van de regelingen en wij u hierbij moeten ondersteunen stuur dan een e-mail naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.