Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 26 augustus 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 26 augustus 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 26 augustus 2020

In deze update praten wij u bij over:

  • het toets moment belastingschuld vanaf € 20.000 bij verlenging bijzonder uitstel van betaling

  • het einde aanvraagtermijn NOW 2.0-subsidie nadert

  • de TVL-aanvraag vanaf 1 september a.s. ook door intermediair

  • het derde steunpakket nog onbekend

  • de start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties

  • de NL leert door-regeling

  • de inspanningsverplichting voor werkgevers

  • waarschuwingsbrief reizen en quarantaine

Het toets moment belastingschuld vanaf € 20.000 bij verlenging bijzonder uitstel van betaling

Heeft u het afgelopen voorjaar verzocht om uitstel van betaling voor belastingschulden in verband met de corona-uitbraak? Sinds 25 juni jl. heeft de Belastingdienst een online formulier beschikbaar gesteld voor het aanvragen van verlenging van dit bijzondere uitstel. Als de belastingschuld € 20.000 of meer bedraagt, dient ook een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-deskundige toegevoegd te worden. Toets moment voor de hoogte van de belastingschuld is de datum waarop u eerder bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd.

Het einde aanvraagtermijn NOW 2.0-subsidie nadert

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft u ook van de NOW 1.0-regeling gebruik gemaakt? In dat geval kunt u de 4-maandsperiode niet zelf bepalen. De omzetperiode van de NOW 2.0-regeling moet dan aansluiten op de periode gekozen bij de NOW 1.0-regeling. De referentiemaand voor de loonsom is maart van dit jaar. De NOW 2.0-subsidie kan nog tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd.

De TVL-aanvraag vanaf 1 september a.s. ook door intermediair

Vanaf dinsdag 1 september a.s. kan HTB accountants & adviseurs de TVL-aanvraag indienen voor u. Nu kunt u alleen zelf de TVL-aanvraag doen. U moet HTB accountants & adviseurs wel eerst een ketenmachtiging geven om veilig de TVL-aanvraag te kunnen doen. De TVL-subsidie van maximaal € 50.000 kan nog tot uiterlijk 30 oktober 2020, 17:00 uur worden aangevraagd.

Derde steunpakket nog onbekend

De onderhandelingen tussen regering en sociale partners over mogelijke vervolgmaatregelen met betrekking tot de voortdurende coronacrisis zijn weer opgestart. De vakbonden en werkgeversorganisaties dringen erop aan dat er na 1 oktober a.s. een derde steunpakket komt. Veel ondernemers/werkgevers gaan het volgens hen niet redden zonder dit derde steunpakket. Of het kabinet hieraan gehoor gaat geven, is nog niet bekend. Volgens informele bronnen is het streven om op of rond Prinsjesdag met meer informatie te komen omtrent een eventueel derde steunpakket. Zodra hierover meer bekend is, brengen we u natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties

Vanaf 1 september a.s. tot en met 4 oktober 2020 kunnen amateursportorganisaties een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni t/m 31 augustus 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de tegemoetkoming. Hiervoor komt binnenkort een speciaal formulier beschikbaar. U kunt dit formulier dan vinden op www.dus-i.nl. De tegemoetkoming wordt verstrekt als in de genoemde periode(s) een omzetverlies van tenminste 20% is geleden door de coronamaatregelen en als er geen gebruik is gemaakt van een andere tegemoetkoming voor de doorlopende lasten (TOGS).

De NL leert door-regeling

Sinds begin augustus kan in het kader van de ‘NL Leert Door’ iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gecertificeerde loopbaancoach. Meer informatie over deze regeling vindy u op de website van de overheid ‘hoe werkt Nederland’. Met het ontwikkeltraject kan de werkende of werkzoekende zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er voor hem of haar zijn in de huidige crisis. De verwachting is dat veel mensen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Met behulp van het ontwikkeltraject kunnen mensen zich hierop voorbereiden. Het kan een kortdurende cursus zijn om een specifieke vaardigheid te leren, of een vakgerichte bijscholing of een eerste aanzet voor een langer omscholingstraject. Voor deelname aan het gratis ontwikkeltraject hoeft de deelnemer zich alleen aan te melden bij een – door het Ministerie van SZW – erkende loopbaancoach of opleidingsinstantie. Die is verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van gegevens en stuurt de factuur voor zijn/haar werkzaamheden rechtstreeks naar het Ministerie.

Subsidie loopbaancoach

De loopbaancoaches (of hun werkgevers) kunnen subsidie (€ 700 per afgerond ontwikkeltraject) aanvragen voor de ontwikkeladviezen die zij in het kader van ‘NL Leert Door’ hebben gegeven. Die aanvragen kunnen tussen 1 oktober 2020 en 1 maart 2021 worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (UVB, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van SZW) met een nog beschikbaar te stellen elektronisch formulier.

De inspanningsverplichting voor werkgevers

Werkgevers die NOW 2.0 hebben aangevraagd, zijn krachtens artikel 15, onderdelen e en f van die regeling verplicht om a. de werknemers te informeren en b. zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van de NL Leer door-regeling.

Waarschuwingsbrief reizen en quarantaine

Wij beschikken over een modelbrief, u kunt deze opvragen bij ons kantoor.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.