Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 27 mei 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 27 mei 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 27 mei 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over:

  • Update NOW 1.0

  • NOW 2.0 (vernieuwde NOW regeling)

  • Aankondiging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

  • Verlenging Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

  • Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 september/oktober 2020

Update NOW 1.0

Inmiddels zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, waarvan wij u graag op de hoogte brengen. De bestaande NOW voor de subsidieperiode maart-april-mei is gewijzigd en op 31 mei wordt deze eerste subsidieperiode geëindigd.

Het doel van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) is het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. U kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten. De NOW is aangepast waardoor meer bedrijven er voor in aanmerking komen.

Let op! U kunt de NOW voor de periode maart tot en met mei nog tot en met 5 juni 2020 aanvragen.

Seizoensbedrijven

Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is de NOW voor het eerste subsidietijdvak maart tot en met mei aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei. U hoeft dit niet aan te vragen, omdat de aanpassing automatisch bij de subsidievaststelling wordt toegepast als dit voordelig voor u uitpakt.

Als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij de definitieve vaststelling. De loonsommen van april en mei worden gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat uw totale subsidiebedrag omhoog.

Geen loonsom in januari 2020

Als u in januari 2020 en november 2019 geen loon betaalde (0-loonsom) maar wel in maart t/m mei 2020, komt u mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Als u eerder een afwijzende beschikking heeft ontvangen, zal het UWV contact met u opnemen. Deze methode van loonsombepaling wordt ook toegepast als u een onderneming heeft overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft. Ook dan wordt de loonsom van maart als refertemaand gehanteerd, mits die loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari.  

Startende onderneming of bedrijf overgenomen?

Bestond uw onderneming nog niet op 1 januari 2019 of heeft u een bedrijf overgenomen? Dan wordt de referentieperiode voor de omzet berekend door de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020 om te rekenen naar 3 maanden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor startende bedrijven moet u uw bedrijf overigens zijn gestart voor februari 2020, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet beschikbaar is.

Dertiende maand

Als u in januari 2020 een dertiende maand heeft betaald, kan dat betekenen dat uw loonsom over januari tot en met maart lager is. Hierdoor wordt de subsidie lager vastgesteld. Het UWV zal de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen.

Eerst bij definitieve vaststelling

De aanpassingen leiden alleen tot een hogere compensatie bij de definitieve subsidievaststelling. Uw voorschot wordt dus niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden. De definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan overigens worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een definitieve subsidie van meer dan € 125.000 is een accountantsverklaring vereist. Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om de definitieve vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of een brancheorganisatie zijn.

NOW 2.0 (vernieuwde NOW regeling)

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met drie maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel afwijkende voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. U kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Gevolgen voor u

Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW 2.0. U kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus, mits u tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. U ontvangt een voorschot van 80%. De definitieve vaststelling kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.  

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom. Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft u ook NOW 1.0 aangevraagd dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die u heeft gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020. Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) dat samen een concern vormt, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder, dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode juni 2020 tot en met augustus 2020.

Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd. Bij de definitieve vaststelling zal de subsidie voor ontslagaanvragen via het UWV om bedrijfseconomische redenen niet voor 150% - zoals bij NOW 1.0 - maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd.

Geen dividend en bonus

Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet u bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Scholing

Voor de NOW 2.0 geldt voor u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).  

Aanvraag en betaling

Het UWV voert de NOW 1.0 sinds 6 april 2020 uit en betaalt voorschotten uit. U kunt nog tot en met 5 juni 2020 een aanvraag voor de NOW 1.0 indienen. De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt u indienen vanaf 6 juli a.s. met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij dient u de procentuele verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Aankondiging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de TOGS/ het Noodloket die voorziet in een belastingvrije uitkering van maximaal € 4.000 ter financiering van hun vaste lasten over de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Een aanvraag voor die uitkering kan nog worden ingediend tot en met 26 juni 2020. Met de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB zal voor de maanden juni, juli en augustus 2020 de tegemoetkoming voor vaste lasten worden voortgezet. De ondernemingen met een SBI-code die van toepassing is bij de huidige TOGS/het Noodloket krijgen afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, een belastingvrije tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de periode van 3 maanden. De toegang tot de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB begint pas bij een omzetverlies van 30%.

Verlenging Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De TOZO voorziet – kort gezegd – in:

a. een uitkering voor de kosten van levensonderhoud ter hoogte van het voor de bijstand geldende sociaal minimum, waarbij het inkomen van een partner en vermogen niet in aanmerking werd genomen en ook de kostendelersnorm niet werd toegepast; en

b. een rentedragende lening van maximaal € 10.157 aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen.

Uitkeringen krachtens de TOZO kunnen bij gemeenten worden aangevraagd tot 1 juni 2020. De TOZO zal met 3 maanden worden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt (van 1 juni) tot en met 31 augustus 2020. Maar voor TOZO 2.0 gelden wel aangepaste voorwaarden.

Partnertoets

Anders dan bij TOZO 1.0 wordt het recht op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud afhankelijk gesteld van een partnertoets. Huishoudens met een inkomen boven het geldende sociaal minimum zullen onder TOZO 2.0 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. Bij de aanvraag van TOZO 2.0 zal een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie, waarin het huishoudinkomen onder het geldende sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van het coronavirus.

Tweede TOZO-lening

Onder TOZO 2.0 kunnen ondernemingen met liquiditeitsproblemen een tweede lening tot maximaal € 10.157 aan te vragen.  

Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 september/oktober 2020

Naast verlenging van de NOW en TOZO heeft het kabinet op 20 mei 20020 bekendgemaakt ook de eerder getroffen belastingmaatregelen met een aantal maanden te verlengen. Het kabinet constateert namelijk dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom heeft het kabinet besloten de uiterste datum van 19 juni 2020 voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Voor uitstel langer dan drie maanden worden aanvullende eisen gesteld, zoals een verklaring van de ondernemer dat geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd en dat geen eigen aandelen worden ingekocht. De vormgeving van de verklaring wordt nog nader door het kabinet uitgewerkt. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden, waarvan de concrete vormgeving ook nog zal worden bekendgemaakt. Verder wordt het vanaf 1 juni 2020 mogelijk om bijzonder uitstel te vragen voor de naheffingsaanslagen BPM voor het tijdvak mei 2020 (op te leggen vanaf half juli 2020).

De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% gold aanvankelijk tot 26 juni 2020, maar deze wordt nu verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van belastingrente voor alle belastingmiddelen naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Ook de duur van andere fiscale maatregelen wordt verlengd tot 1 september 2020.

Denk hierbij aan:

• de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers;

• de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;

• de btw-‘vrijstelling’ voor het uitlenen van zorgpersoneel;

• de btw-‘vrijstelling’ voor medische hulpgoederen.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.