Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 28 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 28 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 28 april 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over

  • 6 Nieuwe (belasting)maatregelen

  • Verlenging aanvraagtermijn doelgroep verklaring loonkostenvoordeel

  • Verbieden opname vakantiedagen na coronaperikelen – kan dat?

  • Werkgever trekt eerder goedgekeurde vakantie in – kan dat wel?

6 Nieuw (belasting)maatregelen

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers met een B.V. mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager gebruikelijk loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen.

Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Indien bedrijven, welke onder de vennootschapsbelasting vallen, dit jaar verliezen verwachten te lijden mogen ze deze verliezen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan die verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dat zou echter niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Let op, het gaat hier over een verliessituatie, niet om lagere winsten. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.   Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Verlenging aanvraagtermijn doelgroep verklaring loonkostenvoordeel

U kunt via de loonaangifte loonkostenvoordelen (LKV’s) aanvragen voor werknemers in bepaalde doelgroepen. Die groepen werknemers zijn:

  • werknemers van 56 jaar of ouder;

  • arbeidsgehandicapte werknemers;

  • iemand uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;

  • herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.

Wilt u gebruikmaken van de LKV’s, dan moet u beschikken over een doelgroep verklaring. De werknemer (of de werkgever met een machtiging van de werknemer) moet de doelgroep verklaring aanvragen binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding (doelgroepen 1, 2 en 3) of van herplaatsing na 2 jaar ziekte (doelgroep 4). Deze aanvraagtermijn wordt nu vanwege de coronacrisis met 3 maanden verlengd tot zes maanden. De verlengde aanvraagtermijn geldt voor alle dienstbetrekkingen die zijn begonnen tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020.

Verbieden opname vakantiedagen na coronaperikelen – kan dat?

In de praktijk blijken werkgevers hun personeel te verbieden om nu hun vakantiedagen op te nemen, zodat zij na afloop van alle coronaperikelen - en wanneer het bedrijf weer op volle toeren draait - niet met afwezig personeel kampen. In de basis moet een werkgever de verlofaanvraag van een werknemer accepteren. Dit hoeft echter niet als zwaarwegende omstandigheden het verlof bemoeilijken. Dit kan het geval zijn wanneer er collega’s afwezig zijn of indien de werkzaamheden het verlof niet toelaten. Toch zult u dit in ieder specifiek geval moeten beargumenteren. Na afronding van de coronamaatregelen kunnen vakanties niet bij voorbaat worden verboden. Vanzelfsprekend kan er wel een beroep op de bereidheid tot medewerking van de werknemers worden gedaan. En let op, ontvangt u een verlofaanvraag, dan moet u daar altijd binnen 14 dagen op reageren! Anders wordt de vakantie vermoed te zijn goedgekeurd.

Werkgever trekt eerder goedgekeurde vakantie in – kan dat dan wel?

In lijn met het voorgaande artikel, maar nu gaan we uit van de situatie dat een vakantieaanvraag voor het najaar van 2020 eerder nog werd goedgekeurd, maar de werkgever hier gelet op alle coronaperikelen op terug wil komen. De werkgever kan de al goedgekeurde vakantie intrekken, mits door het verlof het bedrijf in grote problemen komt en er ook in dit geval dus zwaarwegende omstandigheden bestaan die maken dat het verlof niet langer kan worden opgenomen. Dit zal hij/zij echter moeten motiveren naar de specifieke omstandigheden van het geval. Heeft de werknemer hierdoor kosten die niet op andere wijze zijn gedekt, dan zal de werkgever hiervoor kunnen worden aangesproken.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.