Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 28 januari Special Maatregelen Coronavirus

Update 28 januari Special Maatregelen Coronavirus

Inleiding

De strenge lockdown is verlengd, we mogen nog maar met één persoon op bezoek en er is een avondklok ingesteld. Het goede nieuws is dat er een begin is gemaakt met de vaccinaties. In deze update zetten we de nieuwste steunmaatregelen voor u op een rij en praten we u bij over de laatste ontwikkelingen.

In deze update praten wij u bij over:

 • Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

 • Overige belastingmaatregelen verlengd

 • Urencriterium ook in 2021 versoepeld

 • Gebruikelijk loon DGA

 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

 • Vrije ruimte WKR verruimd

 • TVL verruimd en verbreed

 • Verlengen voorraadsubsidie gesloten detailhandel

 • Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw

 • Aparte regeling voor starters

 • Garantieregeling evenementenbranche

 • Langer ondersteuning voor amateursport

 • Eenmalige tegemoetkoming studenten

Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

Ook na 31 maart 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 juli 2021. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 juli 2021 te worden voldaan. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden is opgeschoven naar 1 oktober 2021.

Let op!

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend - en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen - verlenging van het uitstel vragen. Wordt er geen verlenging aangevraagd, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 36 maanden. De Belastingdienst zal overigens de komende maanden ondernemers op dit risico wijzen met gerichte communicatie.

Overige belastingmaatregelen verlengd

Tot 1 juli 2021 worden de volgende maatregelingen verlengd:

• het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek ingeval van een hypotheekbetaalpauze;

• het btw-nultarief op mondkapjes;

• het btw-nultarief op de uitleen van zorgpersoneel;

• het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits.

Daarentegen wordt het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden opgeheven.

Urencriterium ook in 2021 versoepeld

IB-ondernemers kunnen aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van sommige faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het zogenoemde urencriterium worden voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan als de ondernemer tenminste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan zijn onderneming. Om te voorkomen dat ondernemers hun recht op deze faciliteiten verliezen, werden vorig jaar ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geacht 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed. Voor 2021 geldt dezelfde versoepeling voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Seizoensgebonden ondernemers

Voor seizoensgebonden ondernemers is de versoepeling niet effectief als de piek van hun werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor deze ondernemers wordt net als in 2020 een aanvullende regeling getroffen. Ondernemers worden daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 evenveel uren aan de onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019. De ondernemer kan met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren hij of zij in het eerste halfjaar van dat jaar aan de onderneming heeft besteed en zo ook beoordelen of hij/zij in 2021 aan het urencriterium voldoet.

Gebruikelijk loon DGA

Evenals in 2020 mogen ab-houders die te maken krijgen met een omzetdaling, van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Daarbij is de verlaging evenredig aan de omzetdaling. De berekening van deze evenredige omzetdaling voor 2021 wijzigt ten opzichte van de berekening van 2020 en wordt:

Omzet 2021/omzet 2019 x gebruikelijk loon 2019

In de berekening wordt uitgegaan van het gehele jaar, zodat de maatregel meebeweegt met de omzetontwikkeling in een jaar. De overige voorwaarden voor de verlaging van het gebruikelijk loon zijn:

De regeling staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden (extra voorwaarde vanaf 2021);

• De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;

• Als de ab-houder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt het hogere loon;

• De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2021 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding die voor 13 maart 2020 onvoorwaardelijk aan werknemer is toegekend, mag tot 1 april 2021 worden voortgezet als het reispatroon door het thuiswerken is gewijzigd. De verlenging van deze maatregel tot 1 februari 2021 (in de brief van 18 december 2020) is hiermee opnieuw verlengd.

Vrije ruimte WKR verruimd

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. De vrije ruimte voor 2021 bedraagt 3% over de eerste € 400.000 loonsom per werkgever en 1,18% over het meerdere. Met de extra vrije ruimte krijgen werkgevers meer ruimte om eventuele thuiswerkvergoedingen die niet onder de gerichte vrijstellingen vallen, onbelast te vergoeden. Daarnaast is het mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, zoals bijvoorbeeld Arbo voorzieningen en ICT-middelen. Bij Arbo voorzieningen kan gedacht worden aan het faciliteren van een ergonomisch verantwoorde werkplek, waaronder een bureaustoel. Onder ICT-middelen valt bijvoorbeeld een noodzakelijke laptop.

TVL verruimd en verbreed

De TVL wordt verruimd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Daardoor kunnen getroffen ondernemingen meer aanspraak maken op steun uit de TVL. De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)grote ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. De verruiming en verbreding bestaat uit de volgende maatregelen:

• de vergoedingspercentages in de TVL worden verhoogd;

• de verplicht gesloten detailhandel wordt verder ondersteund voor de verliezen die zij op hun voorraden hebben geleden;

• de werknemersgrens in de TVL wordt losgelaten;

• de maximale TVL-vergoeding wordt verhoogd;

• verhoging van het minimumsubsidiebedrag uit de TVL, zodat ook kleine bedrijven meer aanspraak kunnen maken op steun voor hun vaste lasten. Hierna gaan we in op specifieke onderdelen van de verruimde en verbrede TVL-regeling.

Berekening omzetverlies

Ook in 2021 wordt voor de TVL gewerkt met 2019 als referentiejaar voor het vaststellen van het omzetverlies van ondernemers. Door, voor de eerste twee kwartalen van 2021, te kiezen voor de referentieperiode eerste en tweede kwartaal van 2019, probeert het kabinet te voorkomen dat ondernemers ten onrechte subsidie mislopen.

Verhoging subsidiepercentages TVL

Om ondernemers tijdens de verlengde lockdown te ondersteunen, verhoogt het kabinet de vergoedingspercentages van de vaste lasten naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies). Door deze verhoging van de subsidiepercentages ontvangen ondernemers van wie de omzet meer dan 30% is teruggevallen, een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Via de NOW ontvangen deze ondernemers tevens een tegemoetkoming oplopend tot 85% van de loonkosten bij volledig omzetverlies.

Let op!

De verhoging van de TVL heeft ook gevolgen voor de NOW, omdat deze meetelt als omzet bij de berekening van de NOW. Meer TVL kan leiden tot een lagere NOW, maar per saldo leidt de verhoging van de TVL tot aanzienlijk meer steun voor zwaar getroffen ondernemers.

Voor ondernemers blijft het vanwege het forfaitaire karakter van de TVL aantrekkelijk hun vaste lasten in deze periode te beperken. De daadwerkelijke vaste lasten zijn namelijk niet van invloed op de hoogte van de subsidie.

Verlengen voorraadsubsidie gesloten detailhandel

Doordat de verplichte sluiting van een groot deel van de detailhandel langer voortduurt, heeft het kabinet besloten de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel te verlengen naar het eerste kwartaal van 2021. Waar eerder nog de inschatting was dat er vooral een uitstel van aankopen zou zijn, zal de verlengde sluiting meer afstel van aankopen of verkopen via webwinkels tot gevolg hebben. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste-lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies.

Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw

Vanwege Europese regelgeving kunnen middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw geen gebruik maken van de hiervoor besproken verhogingen van de subsidiegrenzen voor de TVL. Het Europese staatsteunkader is namelijk voor deze sector begrenst op € 100.000. Het kabinet vindt dit ongewenst en werkt daarom een regeling uit onder een ander staatsteunkader, waardoor de land- en tuinbouwsector ook kan profiteren van de verhogingen van de subsidiegrenzen in de TVL. Het kabinet streeft ernaar het aanvraagloket in april of mei te openen, met terugwerkende kracht naar het eerste kwartaal.

Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw is veelal sprake van doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren. Deze kosten vloeien voort uit een continu of lang-cyclische productie die niet eenvoudig aangepast kan worden. Daarom zal het kabinet een regeling treffen met een opslag van 21%-punt voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) bovenop de TVL.

Kleine bedrijven

De vaste lasten, zoals huur, zijn vaak een grote kostenpost voor kleine ondernemers (denk aan contactberoepen als kappers en schoonheidssalons) en daarmee wordt een groter beslag gelegd op hun (privé)buffers. Het kabinet heeft daarom besloten om ook het minimum subsidiebedrag te verdubbelen van € 750 naar € 1.500 per ondernemer vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Aparte regeling voor starters

Het kabinet erkent dat ook starters hard getroffen zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Er komt daarom een aparte regeling voor starters die zo veel mogelijk is gebaseerd op de TVL. De regeling zal gelden voor ondernemers gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. De precieze parameters zullen nader worden vastgesteld. De referentieperiode zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.

Starters die hun onderneming zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart komen daarmee ook voor de reguliere TVL in aanmerking. Dit acht het kabinet verdedigbaar, aangezien een flink deel van deze starters in de TVL 1.0 en het vierde kwartaal van de TVL slechts beperkt of helemaal geen subsidie ontvangen door de referentiesystematiek. Zij hebben bijvoorbeeld in de aanloopfase van hun bedrijf nog niet direct een volwaardige omzet kunnen draaien vanwege een verbouwing of het wachten op een vergunning. Om deze overlap te beperken is het kabinet voornemens starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 in het tweede kwartaal enkel voor deze startersregeling in aanmerking te laten komen. Het kabinet hoopt het loket in april/mei van dit jaar te kunnen openen.

Garantieregeling evenementenbranche

Ook na de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de evenementensector een verhoogd risico houden op annuleringen van evenementen. Om perspectief te bieden wordt daarom een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen georganiseerd kunnen worden voor de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van 1 juli 2021. Voor deze regeling wordt minimaal € 300 miljoen gereserveerd, en zal op korte termijn worden uitgewerkt.

Langer ondersteuning voor amateursport

De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit zijn onder meer de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.

Eenmalige tegemoetkomingen studenten verlengd

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in de mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus 2021. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Bbl-studenten die voor 31 augustus 2021 hun diploma behalen, krijgen eenmalig € 150 en bol-studenten € 300. Voor ho-studenten bedraagt de tegemoetkoming € 535.

Ook alle studenten bij wie tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. Voor mbo (bol) studenten met een basisbeurs betekent dit € 800. Ontvangen zij ook aanvullende beurs, dan bedraagt de tegemoetkoming € 2.000. De eenmalige tegemoetkoming bedraagt € 1.500 voor hbo-studenten met een aanvullende beurs. Daarnaast wordt de uiterste aanmelddatum voor mbo-opleiding een maand uitgesteld naar 1 mei 2021.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

LET OP! Wij kunnen helaas niet alle regelingen automatisch aanvragen voor onze klanten. Indien u verwacht aanspraak te kunnen maken op één van de regelingen en wij u hierbij moeten ondersteunen stuur dan een e-mail naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.