Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 30 juni 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 30 juni 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 30 juni 2020

In deze update praten wij u bij over:

 • Tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor werkbehoud van werkgelegenheid 2.0

 • Tegemoetkoming vaste lasten vanaf 30 juni (TVL)

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0

Inleiding

Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. U kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Gevolgen voor u

Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW. U kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni tot en met september, mits u tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. U ontvangt hierover een voorschot van 80%.

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom. Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door drie gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft u ook NOW 1.0 aangevraagd, dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die u heeft gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW wordt niet gezien als omzet. Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020.

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met de loonsom van de 4-maandsperiode juni 2020 tot en met september 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. De subsidie wordt dan lager vastgesteld en het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd. Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode, zoals nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.

Gevolgen bij ontslag van werknemers

Als u in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de referentiemaand, vermeerderd met de forfaitaire opslag, over drie maanden.

Bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als u in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De extra korting wordt niet toegepast als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Is dat niet gelukt, dan wordt de subsidie alsnog niet met 5% verminderd als deze partijen gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.

Geen dividend en bonus

Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer wordt ontvangen. Dit moet u bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Accountantsverklaring

Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling dient u een accountantsverklaring te overleggen. Dit hoeft niet bij een voorschot van minder dan € 100.000. Deze vrijstelling vervalt als de totale subsidie op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep wordt vastgesteld op € 125.000,- of meer.

Scholing

Voor de NOW 2.0 geldt voor u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Aanvraag en betaling De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt u indienen vanaf 6 juli a.s. tot en met 31 augustus 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij dient u de procentuele verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 4-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in twee termijnen.

Binnen 24 weken na 15 november 2020 dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als de door u gekozen omzetperiode eindigt met de maand november dan vraagt u de vaststelling aan binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Tegemoetkoming vaste lasten vanaf 30 juni (TVL)

Inleiding

Mkb-ondernemers en zzp’ers in de door het coronavirus getroffen sectoren kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.

De regeling

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient het omzetverlies tenminste 30% te bedragen. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie wordt belastingvrij verstrekt en komt eventueel bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).

Voorwaarden

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Meer specifiek gelden de volgende voorwaarden:

 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn (bepaalde) horecaondernemingen en (bepaalde) ambulante handel. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.

 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.

 • Het bedrijf heeft ten minste 30% omzet verloren door de coronacrisis.

 • Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten.

 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.

 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.

 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

Hoogte subsidie

De maximale subsidie bedraagt € 50.000 voor de volledige periode. De berekening luidt als volgt:

A x B x C x 0,5.

A = Omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro’s

B = Omzetverlies, uitgedrukt in hele procenten

C = ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, uitgedrukt in procenten. Dit is per sector bepaald op basis van gegevens van het CBS.

Het laatste gedeelte van de som, de factor 0,5, laat zien dat u altijd 50% zelf blijft dragen. Is de uitkomst van de berekening minder dan € 1.000 dan bedraagt de subsidie € 1.000. Is de getroffen MKB-onderneming na 29 februari 2020 voor het eerst in het Handelsregister ingeschreven, dan kan er ook aanspraak op € 1.000 worden gemaakt.  

Normale omzet (omzet in referentieperiode 2019)

De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019. Tot de omzet behoren alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Omzetverlies Voor de bepaling van het omzetverlies wordt de normale omzet vergeleken met de omzet die u in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn.

Aandeel vaste lasten

Om zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te kunnen helpen, neemt RVO niet uw werkelijke vaste lasten in aanmerking. U ontvangt de subsidie om, in een periode van weinig omzet, toch uw vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Het gaat dan om de overige bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een vast percentage per sector. Je hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, een percentage. Voor de bepaling van de vaste lasten, hanteert de RVO die branchegegevens van het CBS. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. Om in aanmerking te komen voor de TVL dienen de vaste lasten op basis van de berekening: “omzet referentieperiode x percentage aandeel vaste lasten” = ten minste € 4.000 te zijn.

Op de pagina https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes vindt u per SBI-code het CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het aanvraagformulier berekent op basis van uw KVK-nummer automatisch of u in aanmerking komt, en zo ja, voor welk bedrag.

Definitieve vaststelling

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 dient u de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen en daarbij het werkelijke omzetverlies door te geven. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000

Het aanvraagproces

De subsidie kan vanaf 30 juni, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur worden aangevraagd. Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl en hierop zal binnen acht weken worden beslist. Wanneer de subsidie wordt verleend, dan zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie dient vervolgens voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat u uw administratie tot 10 jaar na de beschikking tot subsidievaststelling dient te bewaren en dat u tot 5 jaar medewerking dient te verlenen aan evaluaties rondom doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidie.

TVL en andere steunmaatregelen

Om ingewikkelde wisselwerking tussen de TVL-regeling en andere vormen van steun te voorkomen, is in de TVL-regeling bepaald dat subsidies, tegemoetkomingen of andere steun van de overheid in verband met de bestrijding van het coronavirus (bijvoorbeeld subsidie op basis van de NOW-regeling) geen deel uitmaken van de omzet bij de toepassing van de TVL. Let op, andersom geldt dit wel: de tegemoetkoming op basis van de TVL-regeling geldt voor de NOW wel als omzet en verlaagt dus mogelijk uw NOW-subsidie.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.