Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 4 juni 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 4 juni 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 4 juni 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over:

  • Wijzigingen NOW 2.0

  • Tegemoetkoming vaste lasten verhoogd

  • TOZO langer verlengd

  • Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 2020

  • Continuïteitsbijdrage-regeling zorg

Wijzigingen NOW 2.0

De NOW wordt niet met 3, maar met 4 maanden verlengd. Vanaf 6 juli 2020 kan NOW 2.0 worden aangevraagd voor een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Voorwaarden bij collectief ontslag

Daarnaast zijn de voorwaarden voor collectief ontslag aangevuld. Bij een voorgenomen collectief ontslag van 20 of meer werknemers, moet de werkgever een akkoord hebben met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt de werkgever er met hen niet uit, dan moet hij/zij een aanvraag voor mediation doen bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid. Heeft de werkgever geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag extra gekort met 5%.

Tip

Dit betekent overigens niet dat het onmogelijk is om afscheid te nemen van medewerkers. De vaststellingsovereenkomst blijft immers een goed alternatief voor de werkgever.

NOW-subsidie telt niet mee als omzet – andere subsidies wel

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Echter, inmiddels is bevestigd dat de NOW-subsidie (toch) niet meetelt als omzet voor het bepalen van de hoogte van deze subsidie. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies dus wel als omzet meegerekend, als deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW. De NOW telt bijvoorbeeld ook subsidies mee die op een later moment worden uitgekeerd, maar wel logischerwijs (deels) toebehoren aan een eerdere periode. Denk daarbij aan een jaarlijkse structurele subsidie die toevallig in november wordt overgemaakt, maar bedoeld is voor het gehele jaar. Is er sprake van een (terugkerende) jaarlijkse subsidie (of andere baten) of een langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak? In dat geval moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden, voor zover de gehanteerde grondslagen in de jaarrekening hier niet al in voorzien.

Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) is met een maand extra verlengd. MKB-ondernemers kunnen deze tegemoetkoming voor vaste lasten aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Zij kunnen gebruikmaken van deze regeling als zij een onderneming hebben met een SBI-code die van toepassing is bij de TOGS/het Noodloket en een omzetverlies van ten minste 30%. De belastingvrije TVL MKB-tegemoetkoming is verhoogd van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De verwachting is dat de regeling medio juni 2020 wordt opengesteld. Aanvragen dien je in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TOZO langer verlengd

De TOZO 2.0 (met partnertoets) wordt niet met 3 maanden maar met 4 maanden verlengd. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020. Heeft een ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 en 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.

Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 2020

Op 28 mei 2020 is ook bekendgemaakt dat de eerder getroffen belastingmaatregelen langer worden verlengd. Het kabinet constateert namelijk dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom heeft het kabinet besloten de uiterste datum van 19 juni 2020 voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen op het eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Voor uitstel langer dan drie maanden worden aanvullende eisen gesteld, zoals een verklaring van de ondernemer dat geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd en dat geen eigen aandelen worden ingekocht. De vormgeving van de verklaring wordt nog nader door het kabinet uitgewerkt. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden, waarvan de concrete vormgeving ook nog zal worden bekendgemaakt. Verder is het vanaf 1 juni 2020 mogelijk om bijzonder uitstel te vragen voor de naheffingsaanslagen BPM voor het tijdvak mei 2020 (op te leggen vanaf half juli 2020). De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% gold aanvankelijk tot 26 juni 2020, maar deze wordt nu verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van belastingrente voor alle belastingmiddelen naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Verder wordt de duur van andere fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2020.

Denk hierbij aan:

• de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers;

• de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;

• de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel; (deze wordt onderstaand toegelicht)

• de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen. (deze wordt onderstaand toegelicht)

Voorwaarden btw-vrijstelling uitlenen zorgpersoneel

De staatssecretaris van Financiën keurt het goed dat het uitlenen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw blijft. Het maakt daarbij niet uit wie de uitlener is. Voor de tijdelijke btw-vrijstelling gelden wel voorwaarden:

• De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die de btw-vrijstelling toepast;

• De uitlener brengt alleen de brutoloonkosten in rekening aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5%;

• Met deze uitleen mag geen winst worden beoogd of gemaakt. Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener.

Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur

Het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen wordt niet belast met btw. De gratis verstrekking heeft geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop-btw van de verstrekker. De aftrek van de inkoop-btw op de kosten van de gratis medische hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de reguliere bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. De gratis verstrekking van de hulpmiddelen wordt hier niet als reguliere bedrijfsactiviteit beschouwd.

Continuïteitsbijdrage-regeling zorg

Vanaf medio mei kunnen de meeste zorgaanbieders een aanvraag indienen voor de continuïteitsbijdrage‐ regeling van zorgverzekeraars. Voor de ggz is gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Wij kunnen u berichten dat deze regeling inmiddels gereed is. Wel moeten nog voorbereidingen getroffen worden voor de uitvoering. Dat betekent in de praktijk dat zorgaanbieders in de ggz die zorg leveren zonder verblijf en met een jaaromzet van minder dan € 10 miljoen zo spoedig mogelijk een aanvraag voor een continuïteitsbijdrage kunnen indienen en daarna (mits toegekend) de bijdrage ontvangen. Zoals u weet wordt voor zorgaanbieders met een jaaromzet hoger dan € 10 miljoen en zorgaanbieders die zorg met verblijf leveren een specifieke regeling getroffen en staat voor hen de mogelijkheid open waar nodig een vooruitbetaling aan te vragen. Aan deze specifieke regeling wordt nog gewerkt.

Vergoedingen

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de zorgaanbieders in de ggz is dat 85%. Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die ze daarover hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet. Zorgverzekeraars verwachten wel dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet‐verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding (voor ggz: 45%). Dat is ook logisch omdat anders dubbel betaald zou worden voor zorg en de zorgkosten (en dus de zorgpremies) verder zouden stijgen. Voor uitgebreide informatie betreffende de continuïteitsbijdrage en vergoedingen verwijzen wij u naar de website van zorgverzekeraars Nederland www.zn.nl.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.