Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 6 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 6 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus Update 6 april 2020

Inleiding

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen. Inmiddels is er meer bekend over de ins en outs van diverse steunmaatregelen en over andere zaken, waarover wij u nog niet eerder hebben bericht. In deze nieuwe editie ’praten’ we u bij over de laatste stand van zaken.

Nieuwe noodregeling tegemoetkoming in de loonkosten - NOW

De nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’ heeft de werktijdverkorting vervangen. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, worden meegenomen in deze nieuwe regeling, die vandaag 6 april wordt opengesteld. U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. In dat geval kunt u bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt:

• 90% van de loonsom als 100% van uw omzet wegvalt;

• 45% van de loonsom als 50% van uw omzet wegvalt;

• 22,5% van de loonsom als 25% van uw omzet wegvalt.

Omzetdaling

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Als u de gevolgen van de Coronacrisis pas later terugziet in de omzetdaling, kunt u ook een periode aangeven die één of twee maanden later start, bijvoorbeeld mei-juni-juli. Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Ook uw werkgeverslasten worden voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – een reservering voor vakantiegeld. De loonsom wordt daarom vermenigvuldigd met 1,3. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

Twee voorwaarden

Er zijn wel twee voorwaarden verbonden aan deze regeling, die inmiddels nader zijn uitgewerkt.

  1. U moet zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en uw werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie;

  2. U dient in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek in om toestemming te krijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Als u toch ontslag aanvraagt en deze aanvraag niet (of niet tijdig*); intrekt, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Aanvraag

U kunt de tegemoetkoming tot 31 mei 2020 aanvragen voor het omzetverlies dat uw bedrijf lijdt vanaf 1 maart 2020. Voor de aanvraag heeft u geen e-Herkenning nodig maar wel uw loonheffingennummer. U doet een aanvraag per loonheffingennummer.

Bij uw aanvraag moet u de volgende gegevens aanleveren:

• het procentuele verwachte omzetverlies;

• het loonheffingennummer;

• de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht;

• het rekeningnummer, waarop u de betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

Voorschot en eindafrekening

Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, dat in drie termijnen aan u wordt betaald. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Let op! Er is ook financiële steun vanuit zorgverzekeraars voor zorgbieders. Dit betreft een continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg voor Coranapatiënten. De zorgaanbieders worden hier apart over geïnformeerd door de branche organisatie waarbij zij zijn aangesloten. In de voorwaarden staat dat de zorgaanbieder (gedeeltelijk) geen beroep doet op de Rijksregelingen.

Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen - Tozo

Bent u zelfstandige en verwacht u dat als gevolg van de Coronacrisis uw inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum, dan komt u in aanmerking voor de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’. Deze regeling wordt uitgevoerd door uw gemeente en is inmiddels opengesteld. Op grond van de Tozo krijgt u een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners. De Tozo-uitkering hoeft u niet terug te betalen. Er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats en ook de levensvatbaarheid van uw onderneming wordt niet getoetst.

Voorwaarden

Onder de volgende voorwaarden kunt u gebruikmaken van de Tozo:

• u moet bij de aanvraag verklaren dat u verwacht dat uw inkomen door de Coronacrisis in de komende drie maanden daalt onder het sociaal minimum;

• wanneer dit achteraf anders is, moet u dit doorgeven aan uw gemeente;

• u moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat u per jaar ten minste 1.225 uren heeft gewerkt voor uw onderneming. Bestaat uw onderneming korter dan een jaar, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat u heeft gewerkt;

• u moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat de Tozo is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.

De Tozo is gebaseerd is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar de procedure is veel sneller namelijk 4 weken in plaats van de gebruikelijke 13 weken bij de Bbz. Achteraf wordt gecontroleerd of u terecht gebruik heeft gemaakt van de regeling. De gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. U heeft in dit geval ook de mogelijkheid om uw aflossingsverplichting uit te stellen.

Tozo ook voor de DGA

Bent u directeur-grootaandeelhouder van een bv? Dan komt u in principe ook in aanmerking voor de Tozo. U moet dan voldoen aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. U dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat uw bv vanwege de Coronacrisis geen salaris kan uitbetalen.

Compensatieregeling voor bepaalde sectoren – het Noodloket

Ook de compensatieregeling voor bepaalde sectoren is opengesteld. Dit is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket). Om te bepalen welke ondernemers in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming is aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Hierop staat inmiddels ook non-foodsector, met ondernemers zoals winkeliers. Zij hoeven hun deuren weliswaar niet te sluiten, maar hebben wel te maken met veel omzetverlies. Dat wordt met name veroorzaakt door de oproep aan mensen om zoveel als mogelijk thuis te blijven en door de instructies van de overheid in het sociale verkeer. Vallen uw hoofdbedrijfsactiviteiten in een van de genoemde sectoren, dan komt in beginsel in aanmerking voor deze compensatie in de vorm van een eenmalige gift van € 4.000 voor de eerste nood in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020. U kunt de aanvraag laten doen door uw adviseur als u hem/haar daartoe machtigt. Hiervoor is een machtigingsformulier ontwikkeld. Deze kunt u vinden onder downloads op onze site. De compensatie kan uiterlijk aangevraagd worden tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur bij rvo.nl. De tegemoetkoming wordt tot 1 januari 2021 verstrekt. Voor de aanvraag is een e-Herkenning (niveau 1 of hoger) nodig of DigiD.

Voorwaarden

De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

• gegevens over uw onderneming, waaronder het KvK-nummer, het post- en bezoekadres en een rekeningnummer dat op naam staat van de onderneming;

• naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij uw onderneming;

• een verklaring dat uw onderneming geen overheidsbedrijf is;

• een bevestiging dat de tegemoetkoming niet zal leiden tot overschrijding van het de-minimisplafond (verklaring de-minimissteun). Hiermee verklaart u dat de staatsteun die uw onderneming krijgt onder het maximum van € 200.000 blijft over een periode van 3 achtereenvolgende jaren;

• een verklaring dat uw onderneming op het moment van de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet;

• een verklaring dat uw onderneming in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020 verwacht ten minste € 4.000 omzetverlies te lijden;

• een verklaring dat uw onderneming in die periode ten minste € 4.000 vaste lasten zal hebben, ook na gebruik van andere beschikbare steunmaatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis.

U krijgt de beslissing over uw aanvraag in beginsel binnen twee á drie weken toegezonden. Een toegekende tegemoetkoming kan nog 5 jaar na de verstrekking worden herzien, mocht deze door onjuiste gegevensverstrekking niet in overeenstemming met de beleidsregels zijn verstrekt.

Nog eenvoudiger bijzonder uitstel van betaling aanvragen

We hebben al eerder bericht over de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing. De procedure was kennelijk te omslachtig en riep te veel vragen op. Daarom is besloten om een vereenvoudiging door te voeren. Sinds woensdag 1 april jl. kunt u via deze link met een online formulier in 1 keer bijzonder uitstel aanvragen voor de genoemde belastingen en loonheffing. U kunt inloggen met uw DigiD.

Ook kunt u uw aanvraag sturen naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl, wij zullen u dan ondersteunen bij het aanvragen van het uitstel.

Let op U moet wel tijdig aangifte blijven doen. U wacht vervolgens totdat u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u het bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Wel is het zo dat, als u éénmaal uitstel hebt aangevraagd, dit uitstel ook automatisch geldt voor nieuwe aanslagen opgelegd in de periode van het uitstel. Ook verdient het, naar huidig inzicht, nog steeds de aanbeveling tijdig separaat melding van betalingsonmacht doen. Ook hiervoor kunt u een mail sturen naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl

Verlaging van uw gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder/directeur grootaandeelhouder en heeft de Coronacrisis grote gevolgen voor de omzet en liquiditeit van uw B.V.? In dat geval mag u de komende maanden in 2020 met uw B.V. tijdelijk een lager maandloon afspreken. De Belastingdienst staat dit toe. Aan het eind van het jaar stelt u namens uw B.V. het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Op dat moment is duidelijker wat de impact van de Coronacrisis is op uw B.V. Als uw B.V. te weinig loon heeft betaald, moet zij het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen. Er is geen verzoek om instemming van – of vooroverleg met – de Belastingdienst nodig.

Samenloop met NOW-regeling en Tozo-regeling

U mag uw gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. De volgende situatie is dan niet ondenkbaar: uw B.V. vraagt mits u een verplicht verzekerde aandeelhouder bent een NOW-subsidie aan vanwege een omzetdaling. Deze wordt verleend voor 3 maanden ter hoogte van 90% van de loonkosten. Als na afloop van het jaar blijkt dat de situatie sterk is verbeterd, hoeft de subsidie niet te worden terugbetaald. Maar uw B.V. moet wel achteraf alsnog loonheffing betalen over het gebruikelijk loon. Hetzelfde effect doet zich voor als u als DGA niet verplicht verzekerd bent en 3 maanden bijstand krachtens de Tozo-regeling heeft ontvangen, waarna de omzet van uw B.V. weer stijgt.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.