Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 8 oktober Special Maatregelen Coronavirus

Update 8 oktober Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 8 oktober 2020

Geachte cliënt,

In deze update praten wij u bij over:

  • Nieuw besluit fiscale tegemoetkomingen coronacrisis per 1 oktober 2020

  • Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

  • Hoe groot is BIK?

  • Meer bekend over NOW 3.0

  • Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

  • Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld

  • Deadline aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisaties nadert

Nieuw besluit fiscale tegemoetkomingen coronacrisis per 1 oktober 2020

In dit besluit is de aangekondigde termijnverlenging tot 31 december 2020 opgenomen voor de meeste goedkeuringen uit het besluit van 16 juni 2020. Enkele goedkeuringen hebben een einddatum gekregen. Maar eerst de ruimere verlenging van het bijzondere uitstel van betaling en de daaropvolgende betalingsregeling.

Uitstel en betalingstermijn verder verlengd

In de vorige update informeerden we u over de verlenging van de bestaande mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden tot 31 december 2020 en de betalingsregeling die daarna zou ingaan. Beide verlengingen zijn uiteindelijk ruimer vormgegeven. Belastingplichtigen die voor 1 oktober 2020 de eerste aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis hebben ingediend en gekregen, kunnen nu dat uitstel (tot en met 31 december 2020) laten verlengen tot 1 juli 2021 als zij nog steeds in financieel zwaar weer verkeren door de voortdurende coronacrisis. Als zij daarna beginnen met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mogen zij daar langer over doen, namelijk 36 in plaatst van 24 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgen zij een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.

Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

In een apart besluit zijn de versoepelde fiscale regels tot en met 31 december 2020 verlengd in het geval een belastingplichtige een betaalpauze voor rente aflossing heeft afgesproken met zijn/haar bank of andere hypotheekverstrekker. Daarnaast is de maximale duur van de betaalpauze verlengd van maximaal zes naar twaalf maanden. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

  1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij uw geldverstrekker gemeld dat u (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;

  2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2021 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;

  3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Hoe groot is BIK?

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Tot 5 oktober jl. waren alleen de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling bekend. Maar inmiddels is meer bekendgemaakt over de omvang en werking van de regeling. Daarbij is de regeling via een tweede nota van wijziging opgenomen in het Belastingplan 2021. Werkgevers die per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 investeren en minimaal € 20.000 per aanvraag, krijgen een investeringskorting, die zij kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffing. De hoogte van de korting hangt samen met de omvang van het investeringsbedrag:

• bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3% van het investeringsbedrag;

• bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 2,44% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen.

De regeling is van toepassing op investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.

Let op

De BIK kan worden benut naast andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de KIA, EIA, MIA en VAMIL, mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregeling wordt voldaan.

Meer bekend over NOW 3.0

De NOW 3.0 regeling zal medio oktober 2020 worden gepubliceerd in de Staatscourant. Vooruitlopend op die publicatie heeft minister Koolmees in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 september jl. al wat meer bijzonderheden bekendgemaakt. Zodra de exacte voorwaarden in de Staatscourant zijn gepubliceerd, verschijnt er een update, waarmee wij u informeren.

De belangrijkste wijzigingen van NOW 3.0 op een rij

• NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: oktober tot en met december 2020, januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021. Deze drie tijdvakken vormen – na NOW 1.0 (eerste tranche) en NOW 2.0 (tweede tranche) - de derde, vierde en vijfde tranche in de NOW-regeling. Je kunt per tijdvak/tranche een afzonderlijke aanvraag indienen;

• Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf de vierde tranche (tweede tijdvak van de NOW 3.0): januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;

• De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80% in de derde tranche (eerste tijdvak), naar 70% in de vierde tranche (het tweede tijdvak) en naar 60% in de vijfde tranche (het derde tijdvak);

• In tegenstelling tot NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd met 10% in derde tranche, met 15% in de vierde tranche en met 20% in de vijfde tranche zonder dat de NOW-subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;

• De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;

• Het maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer zal in de vijfde tranche (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.845 per maand), in plaats van op 2x het maximum dagloon (€ 9.691 per maand).

Let op

Bij alle drie tijdvakken (derde, vierde en vijfde tranche) blijft de forfaitaire opslag van 40% voor de werkgeverslasten - zoals bij de NOW 2.0 - in stand.

Kortingen

In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die golden bij de NOW 1.0 en 2.0 bij het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Ten eerste vervalt in de NOW 3.0 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging. Ten tweede geldt in de NOW 3.0 niet meer dat 100% (in de NOW 2.0, 150% in de NOW 1.0) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. De werkgever ontvangt dus subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Inspanningsverplichting werkgever

In de NOW 3 wordt een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de ontslagen werknemer. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Geen bonussen of dividend

De voorwaarde dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3.0 geldt dit ook voor 2021.

Bepaling omzetdaling en loonsom

De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Net als in de NOW 1.0 en 2.0 kan per tranche worden gekozen over welke periode de omzetdaling wordt berekend. Als er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2.0 en de subsidie is verleend, moet de periode van omzetdaling voor de derde tranche van NOW 3.0 aansluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW 2.0 subsidie is aangevraagd. Dit geldt vervolgens ook voor de drie tranches in de NOW 3.0. Als de NOW-subsidie wordt aangevraagd voor opeenvolgende tranches, moeten de omzetperiodes dus op elkaar aansluiten. Bepalend is de loonsom van juni 2020. Indien de polis-administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Aanvragen

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak vanaf 16 november 2020 tot 13 december 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog.

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf (7 oktober) een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat de werkgever te veel voorschot heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als het omzetverlies kleiner is dan de werkgever had verwacht bij de voorschotaanvraag of als de loonsom is gedaald. Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.

Let op

Indien niet binnen de gestelde termijn een aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie wordt gedaan. Is het gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd is betaald en volledig wordt teruggevorderd.

Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld

Sinds 1 oktober 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets op te nemen. Die toets hield in dat als de ondernemer meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, hij/zij niet in aanmerking zou komen voor Tozo 3.0. Het kabinet heeft echter inmiddels besloten om deze beperkte vermogenstoets nog niet in te voeren, maar uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat de zelfstandig ondernemer voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering voor levensonderhoud kan aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Deadline aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisaties nadert

Amateursportorganisaties kunnen nog tot en met a.s. zondag 11 oktober een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 aanvragen (dit kan door op de hyperlink te klikken) voor hun doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Daaronder worden verstaan de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming.

Voorwaarden

Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een organisatie voor de tegemoetkoming kwalificeert. De amateursportorganisatie krijgt de tegemoetkoming als zij door de coronamaatregelen in de genoemde periode(s) een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden. Ook de hoogte van de doorlopende lasten is hiervoor relevant. De amateursportorganisaties worden op grond van hun doorlopende lasten ingedeeld in categorie A of B. In categorie A worden de amateursportorganisaties ingedeeld die meer dan € 500 en minder dan € 4.000 doorlopende lasten hebben in een periode. In categorie B worden de amateursportorganisaties ingedeeld met een eigen sportaccommodatie en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op

Een amateursportorganisatie met doorlopende lasten van minder dan € 500 of tussen € 4.000 en € 8.000 komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.

LET OP! Wij kunnen helaas niet alle aanvragen automatisch aanvragen voor onze klanten. Indien u verwacht aanspraak te kunnen maken op één van de regelingen en wij u moeten ondersteunen bij de aanvraag stuur dan een e-mail naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl, dan helpen wij u uiteraard graag verder.