Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Veranderingen gebruikelijk loon DGA’s 2023

Veranderingen gebruikelijk loon DGA’s 2023

Veranderingen gebruikelijk loon DGA’s 2023

De Belastingdienst heeft de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ gepubliceerd, waarin de gebruikelijk loonregels voor 2023 verder zijn aangescherpt. Het normbedrag voor het gebruikelijk loon voor DGA’s per 2023 wordt bijvoorbeeld verhoogd naar € 51.000. Tevens verdwijnt de zogenoemde ‘doelmatigheidsmarge’ van 25% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, uit de wet.

Huidige situatie

Momenteel moet een werknemer/DGA die arbeid verricht voor een Besloten Vennootschap (B.V.) waarin de persoon of diens partner een aanmerkelijk belang heeft, een salaris ontvangen dat minimaal het hoogste van de volgende drie bedragen moet zijn:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking:

  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam of met het lichaam verbonden lichamen:

  • € 48.000.

Een aanmerkelijk belang in een B.V. is een situatie waarin er 5% van de aandelen in bezit zijn van de aandeelhouder. Het loon mag in principe niet lager zijn dan dat van de meest verdienende werknemer. Wanneer aannemelijk gemaakt wordt dat het loon van een werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking echter lager is dan mag worden uitgegaan van 75% van dat loon, maar dit loon moet wel altijd minimaal € 48.000 bedragen.

Voorbeeld situatie 2022:

In 2022 is het loon van de meest verdienende werknemer vastgesteld op € 40.000 en is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking € 60.000. Het gebruikelijk loon bedraagt dit jaar € 48.000. Dit is namelijk het hoogste van de drie mogelijkheden: € 45.000 (75% van € 60.000), € 40.000 en € 48.000.

Veranderingen per 2023

Per 1 januari 2023 wijzigen weer verschillende fiscale regels. Ook het verplichte gebruikelijk loon voor aandeelhouders die werkzaamheden in de onderneming verrichten (zo ook de DGA’s) verandert komend jaar. De Tweede Kamer is al akkoord met de wet rondom het Belastingplan 2023. In de loop van december stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. In het Belastingplan 2023 verdwijnt de doelmatigheidsmarge van 25% uit de wet. Daarbij stijgt ook het normbedrag naar € 51.000. Dit betekent dat vanaf dat moment een loon ontvangen moet worden van het hoogste van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking:

  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam of met het lichaam verbonden lichamen:

  • € 51.000.

De voorgenomen wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat het huidige loon moet worden aangepast. Het is van belang het gebruikelijk loon in uw situatie vast te stellen en als het nodig is te wijzigen.

Voorbeeld situatie 2023

We gaan uit van dezelfde gegevens als het eerder gegeven voorbeeld. In dit geval bedraagt het gebruikelijk loon € 60.000. Dit is immers het hoogste bedrag van de drie opties: € 60.000 (100% van € 60.000), € 40.000 en € 51.000. Een forse stijging van € 15.000.

Loonbestanddelen

Het begrip loon in deze regeling is het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen. Dit is dus inclusief loon in natura, zoals bijtelling voor privégebruik van een auto, en na toepassing van wettelijke vrijstellingen. Loon kan ook vergoedingen uit de werkkostenregeling (WKR) bevatten.

Bepalen vergelijkbaar loon

Om te bepalen wat het loon per jaar is van een werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking, moet rekening gehouden worden met de omvang en aard van de werkzaamheden. Er zijn verschillende websites waar informatie te vinden over de hoogte van lonen voor mogelijk vergelijkbare functies zoals https://loonwijzer.nl en https://intermedair.nl Het is mogelijk dat met de voorgenomen veranderingen de hoogte van het loon van een vergelijkbare dienstbetrekking leidt tot meer discussie met de Belastingdienst. Voorheen bestond er immers een discussiemarge van 25%.

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag het loon lager vastgesteld worden dan het gebruikelijk loon. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de onderneming structureel zoveel verlies leidt dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is. Daarnaast mogen ook starters een lager loon in aanmerking nemen, zolang de onderneming het gebruikelijk loon nog niet kan betalen.

Wilt u hier meer informatie over of de impact op uw eigen situatie weten, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.