Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Het kabinet heeft besloten het MKB in 2023 tegemoet te komen, in verband met de energiecrisis en oorlog in Oekraïne. Een van de maatregelen is het tijdelijk verruimen van de willekeurige afschrijving. Dit geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak/zzp’er, vof, maatschap, etc.) als voor ondernemers met een BV.

Op nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers in 2023 verplichtingen zijn aangegaan, aanschaffingskosten en/of voortbrengingskosten hebben gemaakt, kan in het kalenderjaar 2023 eenmalig willekeurig worden afgeschreven. De willekeurige afschrijving kan gebruikt worden tot maximaal 50% van de aanschafwaarde. Voor het restant van de aanschafwaarde gelden de normale afschrijvingsregels en dient er dus te worden afgeschreven tot aan de restwaarde. Deze regeling geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik van de onderneming, voor tweedehands bedrijfsmiddelen geldt de regeling dus niet!

De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van bovenstaande regeling:

• Gebouwen

• Schepen

• Vliegtuigen

• bromfietsen en motorrijwielen

• personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, (behalve auto’s met een CO2- uitstoot van 0 gram/km)

• immateriële activa

• dieren

• openbaar toegankelijke infrastructuur

• bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor derden

Aandachtspunten

Zoals hierboven aangegeven zijn gebouwen uitgezonderd van de regeling. Voor investeringen die géén onderdeel van het gebouw zijn, kan het dus wel. Bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen of andere installaties.

Startende ondernemers kunnen sowieso al willekeurig afschrijven als zij aan de voorwaarden voldoen.

Investeringen die in aanmerking komen voor de MIA\VAMIL regeling van de RvO (milieu investeringsaftrek), kunnen niet in combinatie met de eenmalige verruiming willekeurige afschrijving 2023 van 50% worden toegepast. Deze regelingen gaan dus niet samen.

Voorwaarden

De ingebruikname van het bedrijfsmiddel waarop in 2023 eenmalig verhoogd wordt afgeschreven dient wel vóór 1 januari 2026 plaats te vinden. LET OP: indien het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen, mag het bedrag van de willekeurige afschrijving nooit groter kan zijn dan het bedrag dat is betaald voor de betreffende investering.

Indien bijvoorbeeld in december 2023 een bedrijfsmiddel wordt aangeschaft dat pas in 2024 wordt geleverd en u wilt in 2023 toch 50% afschrijven, dan moet u in december 2023 minimaal 50% van de aanschafwaarde voldoen!

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen waarop de verruimde willekeurige afschrijvingsmogelijkheid 2023 geldt, kan eventueel ook de investeringsaftrek worden toegepast. Vanzelfsprekend dient u dan aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek te voldoen.

Fiscaal voordeel

De regeling van de verruimde willekeurige afschrijving (tot 50% van de investering) geldt alléén voor investeringen in het jaar 2023. Deze willekeurige afschrijving kan een liquiditeitsvoordeel opleveren, omdat door de willekeurige afschrijving belasting kan worden bespaard. Dit is vanzelfsprekend een zogenaamd ‘timing-effect’. De afschrijving wordt alléén naar voren gehaald.