Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

zzp'er in de thuiszorg blijft mogelijk

Het kabinet heeft de Tweede Kamer op 10 oktober 2014 laten weten dat de mogelijkheden voor zzp'ers om in de zorg aan de slag te gaan, goed geregeld worden. Het kabinet vindt het belangrijk dat belemmeringen voor zzp'ers in de zorg worden weggehaald en dat voor een ieder duidelijk is waaraan een zzp'er dient te voldoen. Eerder bleek dat een aantal zzp'ers in de thuiszorg niet voldoet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap, waardoor ze niet meer als zzp'er konden werken in de zorg.

Het kabinet hanteert daarbij drie oplossingsrichtingen:

1. Directe contractering van zzp'ers;

2. Juridische belemmering in de Kwaliteitswet wegnemen;

3. Modelovereenkomsten ontwikkelen voor zorg door zzp'ers.

Het kabinet gaat met Zorgverzekeraars Nederland concrete afspraken maken om vanaf 2016 directe contractering van zzp'ers in de thuiszorg meer mogelijk te maken. Op dit moment kan dat alleen in een landelijke pilot. Deze pilot laat de meerwaarde hiervan zien voor de kwaliteit van zorgverlening. Praktische belemmeringen worden weggenomen, zodat zorgverzekeraars en zorgkantoren geen beletsel meer zien om zzp'ers te contracteren.

De Kwaliteitswet zorginstellingen heeft alleen betrekking op zorginstellingen. De opvolger van de Kwaliteitswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) biedt een oplossing doordat deze ook van toepassing is op solistisch werkende zorgverleners (lees zzp'ers). De Wkkgz treedt in werking per 1 juli 2015. Het kabinet maakt het mogelijk om daar nu al op te anticiperen. Dat wil zeggen dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wkkgz daarmee in overeenstemming te brengen contracten tussen zzp'ers en zorginstellingen worden gerespecteerd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën zullen samen met veldpartijen verschillende modelovereenkomsten maken die ondersteuning bieden voor zzp'ers om zich daadwerkelijk als een zzp'er te kwalificeren. Met deze oplossingsrichtingen wordt duidelijk waar een zzp'er aan moet voldoen. Als zzp'ers in de zorg in aanmerking willen komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten, moeten zij voldoen aan de daarvoor geldende fiscale criteria.

Bronvermelding:

Fiscaaltotaal